160/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1984 do 31.08.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu
z 24. novembra 1983,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb.
Federálne ministerstvo financií podľa § 24 ods. 1 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb., § 391 ods. 1 písm. a) bod 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb., § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík, § 143 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb., Český cenový úrad a Slovenský cenový úrad podľa § 24 ods. 3 zákona č. 52/1966 Zb. v znení zákona č. 30/1978 Zb., Český cenový úrad podľa § 2 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien a Slovenský cenový úrad podľa § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien ustanovujú:
Čl. I
Vyhláška č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 druhý riadok znie:
„Kčs 1800 až Kčs 2200 pri bytoch I. kategórie; pri bytoch kolaudovaných po 1. januári 1982 sa cena za 1 m2 podlahovej plochy vypočíta z nákladov vynaložených na zaobstaranie obytného domu podľa fakturovaných cien uskutočnených dodávok.“.
2.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
3.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.
4.
V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri odplatných prevodoch bytov medzi občanmi môže byť dohodnutá cena až o 20 % vyššia v Prahe, Brne a Bratislave a o 15 % vyššia v krajských mestách a v kúpeľných miestach I. skupiny.6)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.
Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií

Českej socialistickej republiky:

Ing. Tlapák v. r.

Predseda Českého cenového úradu:

Ing. Habart v. r.

Predseda Slovenského cenového úradu:

Doc. Ing. Zervan CSc. v. r.