157/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
Zákon
České národní rady
ze dne 19. prosince 1983,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 4 odst. 3 zní:
„(3)
Zápisy právních vztahů vzniklých vydržením osobního vlastnictví k nemovitosti anebo vydržením práva odpovídajícího věcnému břemenu lze provádět v nesporných případech též na základě písemného ohlášení občana o změně právního vztahu doloženého osvědčením státního notářství,1) v jehož obvodu je nemovitost. Podrobnosti o náležitosrech ohlášení těchto změn upraví prováděcí předpis.“.
2.
V § 4 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.
Kempný v. r.

Korčák v. r.
1)
§ 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notařství a o řízení před státním notářstvím.