156/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. prosince 1983
o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1)
Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen „státní rozpočet republiky“) se stanoví částkou 147 479 700 700 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 147 479 700 000 Kčs (příloha č. 1).
(2)
Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy
a)
dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 74 718 500 000 Kčs,
b)
finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:
neúčelové dotace ve výši 26 049 800 000 Kčs, účelové subvence ve výši 23 357 500 500 Kčs (příloha č. 2).
§ 2
Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění minist financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství Ćeské socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úrpavami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a úrpavu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.
§ 3
Tento zákon nabýva účinnosti dnem 1. ledna 1984.
Kempný v. r.

Korčák v . r.
Príloha č. 1 zákona 156/1983 Zb.
Príloha č. 2 zákona 156/1983 Zb.