15/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
vo vyhláške ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 142/1982 Zb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Zb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
V českom a slovenskom vydaní:
1.
Strana 600
Bod 3. má správne znieť: „V § 14 odst. 2 se vypouští slovo „městské", uvedené v závorce. Stejně se upraví další ustanovení, ve kterých je za slovem „místní" uvedeno v závorce slovo „městské", a to v § 14 odst. 3, v § 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 47, 48, 49, 50, 53, 61, 76, 79, 92 a 93; slova „se podílejí na výchově" se nahrazují slovy „organizují výchovu".“
2.
Strana 607:
Odsek 4 prílohy č. 3 vyhlášky č. 130/1975 Zb. má správne znieť:
(4) U nemocí a vad neuvedených v této příloze, pokud podstatně omezují pohybovou schopnost, se funkční postižení porovnává s indikacemi uvedenými v předchozích odstavcích.“.
V českom vydaní:
Strana 601:
Bod 14. má správne znieť: „V § 28 odst. 2 písm. b) se na konci připojují slova: „péče o invalidní dítě.".
Redakcia