Predpis bol zrušený predpisom 246/1993 Z. z.

147/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1990 do 31.12.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
ZÁKON
zo 14. decembra 1983
o zbraniach a strelive
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je ustanoviť
a)
podmienky pre držanie a nosenie zbraní a streliva, zaobchádzanie s nimi a pre nadobúdanie vlastníctva k nim tak, aby sa nemohli zneužiť proti socialistickému spoločenskému a štátnemu zriadeniu, proti životu a zdraviu občanov, ako ani proti majetku a verejnému poriadku,
b)
podmienky, za ktorých možno zbrane a strelivo vyvíjať, vyrábať, opravovať, upravovať, znehodnocovať, vyvážať, dovážať, prevážať alebo ich nakupovať a predávať.
§ 2
Zbrane a strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti
(1)
Povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podliehajú:
a)
guľové zbrane,
b)
poľovnícke brokové zbrane,
c)
vojenské zbrane,
d)
historické zbrane,
e)
poplašné, štartovacie a iné expanzné prístroje a zariadenia,
f)
súčasti zbraní uvedených pod písmenom a) až e),
g)
strelivo a jednotlivé súčasti potrebné na jeho výrobu, prípadne na zostavenie nábojov do zbraní uvedených pod písmenom a) až d).
(2)
Orgány štátnej správy príslušné podľa tohto zákona vydávať povolenie na držanie a nosenie zbraní a národné výbory príslušné vydávať poľovné lístky podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „národné výbory“) sú povinné viesť evidenciu zbraní a evidenciu držiteľov zbraní a streliva v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
§ 3
Povinnosti pri držaní a nosení zbrane a streliva
Každý, kto je oprávnený držať a nosiť zbraň a strelivo, je povinný dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s nimi a zabezpečiť ich proti zneužitiu; stratu a odcudzenie zbrane, na ktorú bolo vydané povolenie, alebo streliva je povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu útvaru Zboru národnej bezpečnosti.
PRVÁ ČASŤ
ZBRANE
Prvá hlava
GUĽOVÉ ZBRANE
Základné ustanovenia
§ 4
(1)
Guľovými zbraňami na účely tohto zákona sú zbrane určené na civilné účely, a to:
a)
palné zbrane, v ktorých sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením chemickej energie strelného prachu, nárazovej zlože alebo inej výmetnej náplne,
b)
plynové zbrane, v ktorých sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu alebo iného plynu (vzduchovky, vetrovky a plynovky),
c)
špeciálne zbrane (napríklad s reaktívnou strelou, narkotizačné, signálne),
d)
kombinované zbrane (napríklad guľobrokové).
(2)
Ustanovenia o guľových zbraniach sa vzťahujú aj na brokové zbrane používané iba na iné účely než poľovné.
§ 5
(1)
Vyvíjať, vyrábať, opravovať a upravovať guľové zbrane môžu iba organizácie, ktoré určí nadriadený ústredný orgán po dohode s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra republiky“).
(2)
Nakupovať a predávať guľové zbrane môžu ako predmet svojej činnosti len organizácie, ktoré určí nadriadený ústredný orgán (ďalej len „obchodná organizácia“) po dohode s ministerstvom vnútra republiky.
(3)
Pre prepravu guľových zbraní dopravcom platia osobitné predpisy.2)
§ 6
Povolenie na držanie a nosenie
Držať a nosiť guľovú zbraň môže len ten, komu okresná (obvodná, mestská) správa Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „okresná správa Zboru národnej bezpečnosti“) vydala povolenie na držanie a nosenie guľovej zbrane (ďalej len „zbrojný preukaz“), pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
Podmienky vydania a odňatia zbrojného preukazu
§ 7
(1)
Zbrojný preukaz možno vydať len osobe staršej ako 18 rokov, občiansky bezúhonnej, fyzicky, duševne a odborne spôsobilej na používanie guľovej zbrane, pokiaľ táto osoba dáva záruku, že sa zbraň nezneužije. Zbrojný preukaz možno vydať iba na zbrane určené na poľovné alebo športové účely alebo na zbrane používané v súvislosti s výkonom povolania alebo zamestnania alebo v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa na ochranu osoby alebo majetku.
(2)
Federálne ministerstvo vnútra ustanoví vyhláškou, ktoré zbrane sa považujú na účely tohto zákona za zbrane určené na poľovné alebo športové účely a za zbrane používané v súvislosti s výkonom povolania alebo zamestnania.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia aj pre vydávanie povolenia na držanie a nosenie guľových zbraní podľa § 15 a pre vydávanie povolenia na prevody vlastníctva, odovzdávanie do používania a na požičiavanie guľových zbraní podľa § 11, pokiaľ nejde o zbrane pre vývoz.
§ 8
Okresná správa Zboru národnej bezpečnosti zbrojný preukaz odníme, ak nastala zmena niektorej podmienky uvedenej v § 7.
§ 9
Hromadné povolenie na držanie
(1)
Ak to vyžaduje verejný záujem, môže okresná správa Zboru národnej bezpečnosti vydať organizácii na zabezpečenie ochrany jej majetku, prípadne majetku, ktorý má v správe, bezpečnosti pracovníkov poverených plnením zvláštnych úloh, na branné, výukové, športové a poľovné účely alebo v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa hromadné povolenie na držanie guľových zbraní (ďalej len „hromadný zbrojný preukaz“); hromadný zbrojný preukaz, v ktorom sa uvedie názov organizácie, oprávňuje túto organizáciu držať guľové zbrane v množstve a v druhoch v ňom uvedených.
(2)
Organizácia, ktorej bol vydaný hromadný zbrojný preukaz, je povinná
a)
hlásiť okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti, ktorá ho vydala, pracovníkov alebo členov zodpovedných za riadne zaobchádzanie s guľovými zbraňami, ako aj pracovníkov alebo členov, ktorí ich budú nosiť,
b)
viesť evidenciu guľových zbraní a prehľad o zásobách a spotrebe streliva,
c)
kontrolovať, či sa guľové zbrane nepoužívajú na iný účel, než ktorý je uvedený v hromadnom zbrojnom preukaze.
(3)
Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydajú vzorové smernice pre zaobchádzanie so zbraňami držanými na hromadný zbrojný preukaz.
(4)
Okresná správa Zboru národnej bezpečnosti, ktorá hromadné povolenie na držanie guľových zbraní vydala, toto povolenie odníme, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo vydané.
§ 10
Na guľovú zbraň, ktorá podlieha overovaniu,3) možno vydať zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz, len pokiaľ je označená československou overovacou značkou alebo rovnocennou cudzozemskou značkou.
§ 11
Prevody vlastníctva, odovzdanie na používanie a požičanie
(1)
Nadobúdať vlastníctvo ku guľovej zbrani, ak nejde o nadobudnutie vlastníctva dedením, alebo ju odovzdávať na používanie,4) prípadne ju požičiavať možno len na základe predchádzajúceho povolenia okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti; ak ide o zbrane na vývoz (§ 12 ods. 1), vydáva toto povolenie krajská správa Zboru národnej bezpečnosti.
(2)
Povolenie uvedené v odseku 1 oprávňuje na držanie a nosenie guľovej zbrane na čas v ňom uvedený.
§ 12
Vývoz, dovoz a tranzit
(1)
Vývoz, dovoz a tranzit guľových zbraní môže uskutočňovať organizácia a osoba len na základe povolenia vydaného krajskou správou Zboru národnej bezpečnosti, československým zastupiteľským úradom, ak sa oň požiada v cudzine, alebo orgánom pasovej kontroly, ak sa oň požiada pri prechode štátnych hraníc.
(2)
Obchodný vývoz a dovoz5) guľových zbraní a ich medzinárodnú dopravu, prípadne obstarávanie prepravy vecí (zásielok)6) môžu uskutočňovať bez povolenia uvedeného v odseku 1 len československé organizácie určené nadriadeným ústredným orgánom po dohode s ministerstvom vnútra republiky.
§ 13
Povinnosti po dovoze
(1)
Organizácia a osoba trvale žijúca na území Československej socialistickej republiky, ktoré dovezú guľové zbrane do Československej socialistickej republiky (§ 12 ods. 1), sú povinné do piatich dní odo dňa dovozu prihlásiť ich na evidenciu okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti.
(2)
Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 nemajú hromadný zbrojný preukaz alebo zbrojný preukaz a ak chcú dovezenú guľovú zbraň držať a nosiť, sú povinné požiadať o vydanie preukazu súčasne s prihlásením zbrane na evidenciu; do vydania preukazu sú povinné odovzdať guľovú zbraň do úschovy okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti.
(3)
Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 nepožiadajú o vydanie hromadného zbrojného preukazu alebo zbrojného preukazu alebo im nebude vydaný, môžu do dvoch mesiacov previesť guľovú zbraň na toho, komu bol hromadný zbrojný preukaz alebo zbrojný preukaz vydaný, alebo ju ponúknuť obchodnej organizácii (§ 5 ods. 2) na výkup alebo dať znehodnotiť (§ 37). Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 tak neurobia, okresná správa Zboru národnej bezpečnosti ponúkne zbraň na predaj obchodnej organizácii alebo na ich náklad ju dá znehodnotiť alebo zničiť. Výťažok dosiahnutý predajom zbrane po zrážke nákladov predaja sa odovzdá organizácii alebo osobe, ktorá zbraň doviezla.
Výnimky z povoľovacieho konania a evidenčnej povinnosti
§ 14
(1)
Na guľové zbrane, v ktorých sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu alebo iných plynov [§ 4 ods. 1 písm. b)] a jej kinetická energia dosahuje maximálne 10 J a začiatočná rýchlosť maximálne 200 m.s-1, sa nevzťahujú ustanovenia § 6 až 13, § 37, 52 a § 55 ods. 1.
(2)
Zbrane uvedené v odseku 1 sa môžu predávať iba organizácii a osobe staršej ako 18 rokov.
§ 15
(1)
Vojakom z povolania a vojakom v ďalšej službe vydáva povolenie na držanie a nosenie guľových zbraní na iné účely než poľovné, na nadobúdanie do vlastníctva s výnimkou dedenia alebo na ich odovzdanie na používanie, prípadne požičiavanie vojenská správa za podmienok ustanovených Federálnym ministerstvom národnej obrany; vojakom z povolania a vojakom v ďalšej službe vojsk ministerstva vnútra vydávajú povolenie útvary týchto vojsk za podmienok ustanovených Federálnym ministerstvom vnútra.
(2)
Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti vydávajú povolenia uvedené v odseku 1 útvary tohto Zboru za podmienok ustanovených Federálnym ministerstvom vnútra.
(3)
Príslušníkom zborov nápravnej výchovy vydávajú povolenia uvedené v odseku 1 útvary týchto zborov za podmienok ustanovených Ministerstvom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti republiky“) po dohode s ministerstvom vnútra republiky.
(4)
Ministerstvo spravodlivosti republiky zabezpečuje podklady pre evidenciu zbraní, na ktoré bolo vydané povolenie podľa odseku 3, vedenú útvarmi Zboru národnej bezpečnosti.
(5)
Guľové zbrane na poľovné účely môžu vojaci z povolania a vojaci v ďalšej službe ozbrojených síl Československej socialistickej republiky, príslušníci Zboru národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy držať a nosiť za podmienok ustanovených v § 6 až 8, § 10, 11, § 12 ods. 1 a § 13.
Druhá hlava
POĽOVNÉ BROKOVÉ ZBRANE
Základné ustanovenia
§ 16
Poľovnými brokovými zbraňami sú palné zbrane na poľovné účely, v ktorých sa používajú brokové náboje alebo guľové náboje pre brokové zbrane.7)
§ 17
Pre vývoj, výrobu, opravu, úpravu, nákup, predaj a prepravu poľovných brokových zbraní platia obdobne ustanovenia § 5.
§ 18
Oprávnenie držať a nosiť zbraň
Držať a nosiť poľovnú brokovú zbraň môže iba ten, komu bol vydaný poľovný lístok podľa osobitných predpisov,8) pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
§ 19
Hromadné povolenie na držanie
(1)
Národný výbor môže vydať organizácii na zabezpečovanie odborného výcviku, výuky alebo v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa hromadné povolenie na držanie poľovných brokových zbraní (ďalej len „hromadné povolenie“), v ktorom sa uvedie názov organizácie a ktoré oprávňuje túto organizáciu držať poľovné brokové zbrane v množstve v ňom uvedenom.
(2)
Organizácia, ktorej bolo hromadné povolenie vydané, je povinná
a)
hlásiť národnému výboru pracovníkov alebo členov zodpovedných za riadne zaobchádzanie s poľovnými brokovými zbraňami,
b)
viesť evidenciu poľovných brokových zbraní a prehľad o zásobách a spotrebe streliva,
c)
kontrolovať, či sa poľovné brokové zbrane nepoužívajú na iný účel, než ktorý je uvedený v hromadnom povolení.
Prevody vlastníctva a požičanie
§ 20
(1)
Nadobúdať vlastníctvo k poľovnej brokovej zbrani, ak nejde o nadobudnutie vlastníctva dedením, môže len organizácia a osoba, ktorým bol vydaný poľovný lístok alebo hromadné povolenie, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak. Držiteľ poľovnej brokovej zbrane je povinný dať si ju do piatich dní od nadobudnutia zapísať do svojho poľovného lístka alebo hromadného povolenia.
(2)
Pri prevode vlastníctva k poľovnej brokovej zbrani medzi držiteľmi poľovných lístkov alebo hromadných povolení je doterajší držiteľ povinný dať si túto zbraň do piatich dní od prevodu vyčiarknuť zo svojho poľovného lístka alebo hromadného povolenia.
(3)
Zápis alebo vyčiarknutie (odseky 1 a 2) vykonáva národný výbor.
(4)
Poľovnú brokovú zbraň možno odovzdávať na používanie alebo ju požičať len držiteľovi poľovného lístka alebo hromadného povolenia. O jej odovzdaní alebo požičaní je súčasne povinný oprávnený držiteľ tejto zbrane vystaviť potvrdenie tomu, komu bola odovzdaná alebo kto si ju vypožičal.
§ 21
Cudzinec môže v Československej socialistickej republike nadobudnúť vlastníctvo k poľovnej brokovej zbrani, ak nejde o nadobudnutie vlastníctva dedením, len na základe povolenia vydaného krajskou správou Zboru národnej bezpečnosti; toto povolenie oprávňuje na držanie a nosenie poľovnej brokovej zbrane na čas v ňom uvedený.
§ 22
Dovoz, vývoz a tranzit
Pre dovoz, vývoz a tranzit poľovných brokových zbraní platia obdobne ustanovenia § 12.
§ 23
Povinnosti po dovoze
(1)
Organizácia a osoba trvale žijúca na území Československej socialistickej republiky, ktoré dovezú poľovné brokové zbrane do Československej socialistickej republiky (§ 12 ods. 1), sú povinné prihlásiť ich do piatich dní odo dňa dovozu na evidenciu národnému výboru.
(2)
Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 nemajú hromadné povolenie alebo poľovný lístok a ak chcú dovezenú poľovnú brokovú zbraň držať a nosiť, sú povinné požiadať v rovnakej lehote o jeho vydanie; do vydania hromadného povolenia alebo do vydania poľovného lístka sú povinné odovzdať poľovnú brokovú zbraň do úschovy národnému výboru.
(3)
Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 nepožiadajú o vydanie hromadného povolenia alebo o vydanie poľovného lístka alebo ak im nebude vydaný, môžu do dvoch mesiacov previesť poľovnú brokovú zbraň na držiteľa poľovného lístka (hromadného povolenia) alebo na toho, komu bol vydaný zbrojný preukaz (hromadný zbrojný preukaz), alebo ju ponuknúť obchodnej organizácii na výkup. Ak organizácia a osoba uvedené v odseku 1 tak neurobia, národný výbor ponúkne zbraň na predaj obchodnej organizácii alebo na ich náklad ju dá znehodnotiť (§ 37) alebo zničiť. Výťažok dosiahnutý predajom zbrane po zrážke nákladov predaja sa odovzdá organizácii alebo osobe, ktorá zbraň doviezla.
§ 24
Do poľovného lístka a do hromadného povolenia sa môže zapísať len poľovná broková zbraň označená československou overovacou značkou alebo rovnocennou cudzozemskou značkou.
Tretia hlava
VOJENSKÉ ZBRANE
§ 25
Základné ustanovenia
(1)
Vojenskými zbraňami sú zbrane určené na vojenské alebo bezpečnostné účely.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na vojenské zbrane používané v ozbrojených silách Československej socialistickej republiky a v Zbore národnej bezpečnosti.
(3)
Držanie a nosenie vojenských zbraní a ich evidenciu aj pre evidenčné potreby Zboru národnej bezpečnosti upraví
a)
pre zbory nápravnej výchovy ministerstvo spravodlivosti republiky po dohode s ministerstvom vnútra republiky,
b)
pre Zbor ozbrojenej ochrany železníc a Zbor ozbrojenej ochrany letísk Federálne ministerstvo dopravy po dohode s ministerstvom vnútra republiky.
(4)
Držanie a nosenie vojenských zbraní a ich evidenciu v colnej správe aj pre evidenčné potreby Zboru národnej bezpečnosti upraví Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s ministerstvom vnútra republiky.
§ 26
Povolenie na držanie a nosenie, prevody vlastníctva, odovzdanie na používanie a požičanie
Organizácia a osoba môžu držať a nosiť vojenskú zbraň, nadobúdať vlastníctvo k nej, ak nejde o nadobudnutie vlastníctva dedením, alebo ju odovzdávať na používanie, prípadne ju požičiavať len za podmienok ustanovených v § 6 až 9 a v § 11.
§ 27
Opravy a úpravy
Opravovať a upravovať vojenské zbrane pre organizácie a osoby môžu organizácie určené Federálnym ministerstvom národnej obrany alebo Federálnym ministerstvom vnútra.
Štvrtá hlava
HISTORICKÉ ZBRANE
§ 28
(1)
Historickými zbraňami na účely tohto zákona sú palné zbrane vyrobené do konca roku 1870.
(2)
Za historické zbrane sa považujú aj ich presné napodobeniny; na ich výrobu a opravy sa vzťahuje § 5 ods. 1.
§ 29
Na držanie a nosenie historických zbraní nie je potrebné povolenie, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
§ 30
Pre držanie a nosenie, nákup, predaj, prepravu, nadobúdanie vlastníctva, odovzdávanie na používanie, požičiavanie, vývoz, dovoz, tranzit historických pištolí a revolverov nabíjaných zozadu, v ktorých možno použiť náboj,9) platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 2 a 3, § 6 až 9 a § 11 až 13.
Piata hlava
POPLAŠNÉ, ŠTARTOVACIE A INÉ EXPANZNÉ PRÍSTROJE A ZARIADENIA
§ 31
Poplašné, štartovacie a iné expanzné prístroje a zariadenia (poplašné pištole a revolvery, jatočné prístroje a prístroje na vstreľovanie, prestreľovacie, spojovacie zariadenia a pod.), v ktorých zdrojom energie je strelný prach alebo nárazová zlož, môže nadobúdať do vlastníctva iba organizácia a osoba staršia ako 18 rokov, ak nejde o nadobudnutie vlastníctva dedením a ak nie je ďalej ustanovené inak.
§ 32
(1)
Pre nadobúdanie poplašných, štartovacích a iných expanzných prístrojov a zariadení, v ktorých možno použiť strelivo (§ 41) alebo ktoré majú šľahový otvor
(2)
v osi hlavne (ďalej len „špeciálne expanzné prístroje“), do vlastníctva, ich odovzdávanie na používanie, požičanie, držanie, nosenie platia obdobne ustanovenia § 6 až 9 a § 11.
(2)
Pre vývoj, výrobu, opravy, úpravy, prepravu, vývoz, dovoz, tranzit špeciálnych expanzných prístrojov platia primerane ustanovenia § 5 ods. 1 a 3, § 12 a 13.
§ 33
Ustanoveniami § 31 a 32 nie sú dotknuté predpisy o používaní expanzných prístrojov a zariadení organizáciami v národnom hospodárstve.
Šiesta hlava
NEDOVOLENÉ ZBRANE
§ 34
(1)
Nedovolenými zbraňami sú:
a)
zákerné zbrane, t. j. zbrane upravené tak, že možno utajiť ich vzhľad, alebo zbrane, ktorých pôvodný charakter alebo podoba boli zmenené tak, aby sa ich použitím mohli spôsobiť ťažšie následky,
b)
zbrane, s výnimkou narkotizačných zbraní, konštruované alebo upravené na vystreľovanie chemických, dráždivých alebo toxických látok a pyrotechnických zloží, zbrane s tlmičmi zvuku alebo so zariadením na osvetľovanie cieľa, zbrane založené na princípe elektroindukcie,
c)
strelné nástrahové a výbušné zariadenia.
(2)
Držať a nosiť zbrane uvedené v odseku 1 je zakázané.
(3)
Výnimky zo zákazu držať a nosiť nedovolené zbrane uvedené v odseku 1 písm. b) a c) môže z dôvodu verejného záujmu povoliť socialistickým organizáciám, prípadne orgánom štátnej správy okresná správa Zboru národnej bezpečnosti.
Siedma hlava
SÚČIASTKY ZBRANÍ
§ 35
Základné ustanovenie
Organizácie, ktoré vyvíjajú, vyrábajú, opravujú, upravujú, nakupujú alebo predávajú guľové a poľovné brokové zbrane, ako aj poplašné, štartovacie a iné expanzné prístroje a zariadenia, môžu bez povolenia držať všetky súčiastky týchto zbraní, prístrojov a zariadení, ktoré potrebujú pre svoju činnosť.
§ 36
Prevody vlastníctva
(1)
Hlavné časti10) guľových zbraní a špeciálnych expanzných prístrojov možno nadobúdať a prevádzať iba na základe povolenia vydaného okresnou správou Zboru národnej bezpečnosti.
(2)
Ostatné súčiastky zbraní uvedených v odseku 1 možno nadobúdať a prevádzať po predložení zbrojného preukazu a súčiastky poľovných brokových zbraní po predložení poľovného lístka.
Ôsma hlava
ZNEHODNOCOVANIE ZBRANÍ
§ 37
(1)
Znehodnotiť guľovú, vojenskú a historickú (§ 30) zbraň a špeciálny expanzný prístroj možno len na základe povolenia orgánu príslušného na vydanie zbrojného preukazu a znehodnotiť poľovnú brokovú zbraň na základe povolenia národného výboru.
(2)
Znehodnocovať zbrane a prístroje uvedené v odseku 1 s výnimkou vojenských zbraní môžu len organizácie, ktoré určí nadriadený orgán po dohode s ministerstvom vnútra republiky.
(3)
Znehodnocovať vojenské zbrane pre organizáciu a osobu môžu len organizácie určené Federálnym ministerstvom národnej obrany alebo Federálnym ministerstvom vnútra.
(4)
Organizácia, ktorá znehodnotila zbrane a prístroje uvedené v odseku 1, je povinná vydať o tom potvrdenie tomu, kto o znehodnotenie požiadal.
(5)
Znehodnotiť zbraň, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je v zbierkach kultúrnych organizácií a zariadení, možno len po dohode s príslušnými orgánmi.11)
(6)
Nosiť znehodnotené zbrane nie je dovolené.
DRUHÁ ČASŤ
ZBRANE V KULTÚRNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZARIADENIACH A VYSTAVOVANIE ZBRANÍ
§ 38
Zbrane v kultúrnych organizáciách a zariadeniach
(1)
V kultúrnych organizáciách a zariadeniach sa môžu na základe hromadného zbrojného preukazu držať zbrane upravené pre streľbu cvičnými nábojmi.12)
(2)
Kultúrne organizácie a zariadenia sú povinné viesť evidenciu zbraní uvedených v odseku 1 a zabezpečiť ich proti odcudzeniu alebo zneužitiu.
§ 39
Vystavovanie zbraní schopných streľby
(1)
Zbrane schopné streľby možno vystavovať iba na základe povolenia vydaného okresnou správou Zboru národnej bezpečnosti.
(2)
Historické zbrane schopné streľby možno vystavovať bez povolenia v kultúrnych organizáciách a zariadeniach.
§ 40
Výnimky
Ustanovenia § 38 a 39 sa nevzťahujú na orgány a organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra a ministerstva vnútra republiky.
TRETIA ČASŤ
STRELIVO
Základné ustanovenia
§ 41
Strelivom na účely tohto zákona sú náboje do guľových, poľovných brokových, vojenských a historických (§ 30) zbraní, v ktorých sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením chemickej energie strelného prachu, nárazovej zlože alebo inej výmetnej náplne.
§ 42
(1)
Pre vývoj, výrobu, nákup a predaj, prepravu, vývoz, dovoz a tranzit streliva platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 13 a § 12, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na strelivo do vojenských zbraní používané v ozbrojených silách Československej socialistickej republiky, v ozbrojených zboroch, v zboroch ozbrojenej ochrany a v colnej správe (§ 25 ods. 2 až 4).
(3)
Poľovné brokové náboje môže vyrábať aj osoba, ktorá je držiteľom poľovného lístka.
§ 43
Organizácie oprávnené vyvíjať, vyrábať a opravovať guľové, poľovné brokové a vojenské zbrane (§ 5) môžu na ten účel držať strelivo bez povolenia orgánov štátnej správy; sú však povinné viesť jeho evidenciu.
§ 44
Držanie a nosenie
(1)
Držať a nosiť strelivo môže len organizácia a osoba, ktorým bol vydaný zbrojný preukaz, poľovný lístok, prípadne hromadný zbrojný preukaz alebo hromadné povolenie, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Organizácia a osoba uvedené v odseku 1 môžu mať strelivo iba v množstve, druhu a kalibri zodpovedajúcom ich skutočnej potrebe, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na držanie a nosenie streliva do vojenských zbraní príslušníkmi ozbrojených síl Československej socialistickej republiky, príslušníkmi ozbrojených zborov, zborov ozbrojenej ochrany a colnej správy (§ 25 ods. 2 až 4).
(4)
Na zberateľské účely možno v obmedzenom množstve držať poľovné brokové náboje; organizácia a osoba uvedené v odseku 1 môžu na účely výuky držať v obmedzenom množstve aj guľové náboje.
Predaj a iný prevod
§ 45
(1)
Predávať strelivo možno len organizácii a osobe, ktorým bol vydaný zbrojný preukaz, poľovný lístok, prípadne hromadný zbrojný preukaz alebo hromadné povolenie alebo bolo vydané povolenie okresnou správou Zboru národnej bezpečnosti.
(2)
Povolenie vydané okresnou správou Zboru národnej bezpečnosti podľa odseku 1 oprávňuje na držanie a nosenie streliva.
(3)
Prevádzať strelivo na inú organizáciu a osobu než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, nie je dovolené.
§ 46
Strely do guľových zbraní uvedených v § 4 ods. 1 písm. b) a nábojky13) do poplašných, štartovacích a iných expanzných prístrojov a zariadení sa môžu predávať iba osobe staršej ako 18 rokov.
§ 47
Nedovolené strelivo
(1)
Nedovoleným strelivom sú:
a)
náboje so strelami dodatočne upravenými tak, že sa nimi môže spôsobiť ťažšie poranenie,
b)
náboje s traskavou, biologickou, chemickou, výbušnou alebo zápalnou strelou.
(2)
Držať a nosiť strelivo uvedené v odseku 1 je zakázané.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na poľovné guľové náboje, pokiaľ tak boli upravené už pri výrobe.
(4)
Výnimky zo zákazu držať a nosiť nedovolené strelivo uvedené v odseku 1 písm. b) môže z dôvodu verejného záujmu povoliť socialistickým organizáciám, prípadne orgánom štátnej správy okresná správa Zboru národnej bezpečnosti.
§ 48
Vystavovanie streliva
Strelivo možno vystavovať bez povolenia. Vystavovateľ je pritom povinný viesť evidenciu streliva a zabezpečiť ho proti odcudzeniu alebo zneužitiu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
STRELNICE
§ 49
(1)
Zriadiť a mať v prevádzke strelnicu na streľbu zo zbraní, na držanie a nosenie ktorých je potrebné povolenie alebo oprávnenie podľa tohto zákona, možno len so súhlasom okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti; zrušenie strelnice je prevádzkovateľ povinný oznámiť tomuto útvaru.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté predpisy o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
PIATA ČASŤ
DOZOR NAD DODRŽIAVANÍM PREDPISOV O ZBRANIACH A STRELIVE
§ 50
Výkon dozoru
(1)
Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie vykonáva Zbor národnej bezpečnosti a pri poľovných brokových zbraniach a strelive aj národné výbory.
(2)
Ak ide o guľové zbrane na iné účely než poľovné (§ 15 ods. 1 až 3), vykonávajú dozor podľa odseku 1 u vojakov z povolania a vojakov v ďalšej službe orgány určené Federálnym ministerstvom národnej obrany, u vojakov z povolania a vojakov v ďalšej službe vojsk ministerstva vnútra orgány určené Federálnym ministerstvom vnútra a u príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti orgány určené Federálnym ministerstvom vnútra a ministerstvami vnútra republík a u príslušníkov zborov nápravnej výchovy orgány určené ministerstvami spravodlivosti republík.
§ 51
Oprávnenie orgánov dozoru
(1)
Orgány vykonávajúce dozor sú oprávnené
a)
požadovať predloženie zbrane, streliva a príslušných dokladov a kontrolovať ich,
b)
kontrolovať v organizáciách evidencie zbraní a streliva a zabezpečenie zbraní a streliva proti odcudzeniu alebo zneužitiu.
(2)
Ak orgány dozoru zistia, že niekto má zbraň, prípadne strelivo bez príslušného povolenia alebo oprávnenia, odoberú ich a zaistia do rozhodnutia príslušných orgánov.
(3)
Útvary Zboru národnej bezpečnosti sú oprávnené, ak zistia, že sa prevádzkou strelnice porušuje verejný poriadok, ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb alebo majetok, nariadiť zastavenie prevádzky, prípadne navrhnúť zrušenie strelnice.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 52
Nález zbrane a streliva
(1)
Nález guľovej, poľovnej brokovej, vojenskej a historickej zbrane, poplašného, štartovacieho a iného expanzného prístroja a zariadenia, nedovolenej zbrane, prípadne streliva do nich je každý povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu útvaru Zboru národnej bezpečnosti, a ak nehrozí nebezpečenstvo úrazu, odovzdať ich tomuto útvaru.
(2)
Oznámením nálezu podľa odseku 1 sa nahrádza hlásenie nálezu podľa Občianskeho zákonníka.14)
§ 53
Postup pri skončení platnosti povolenia na držanie a nosenie zbrane a streliva
(1)
Organizácia a osoba, ktorých povolenie na držanie a nosenie zbraní a streliva alebo poľovný lístok stratil platnosť alebo boli odňaté, sú povinné odovzdať:
a)
guľové, vojenské a historické (§ 30) zbrane a špeciálne expanzné prístroje a strelivo do piatich dní do úschovy okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti alebo na miesto touto správou určené,
b)
poľovné brokové zbrane a strelivo do piatich dní do úschovy národnému výboru.
(2)
Organizácia a osoba môžu zbrane a strelivo uvedené v odseku 1 previesť na organizáciu alebo osobu oprávnenú na ich držanie a nosenie alebo ponúknuť na výkup obchodnej organizácii alebo dať znehodnotiť. Ak organizácia a osoba tak neurobia do dvoch mesiacov po skončení platnosti povolenia, okresná správa Zboru národnej bezpečnosti alebo národný výbor, ak ide o poľovnú brokovú zbraň, ponúkne zbraň a strelivo na predaj obchodnej organizácii alebo na ich náklad znehodnotí alebo zničí. Výťažok dosiahnutý predajom po zrážke nákladov predaja sa odovzdá jej pôvodnému držiteľovi.
§ 54
Postup pri úmrtí držiteľa zbrane a streliva
(1)
Pri úmrtí oprávneného držiteľa guľovej, poľovnej brokovej, vojenskej a historickej (§ 30) zbrane a špeciálneho expanzného prístroja a streliva je povinný ten, kto so zomretým žil v spoločnej domácnosti, odovzdať do desiatich dní odo dňa úmrtia guľové, vojenské a historické (§ 30) zbrane, špeciálne expanzné prístroje a strelivo do úschovy najbližšiemu útvaru Zboru národnej bezpečnosti; v prípade, že zomretý žil sám, má povinnosť bezodkladne odovzdať tieto zbrane, prístroje a strelivo ten, kto s nimi prvý prišiel do styku (nadobúdateľ majetku v súvislosti s konaním o dedičstve, orgán vyporiadavajúci dedičstvo pripadnuté štátu); poľovné brokové zbrane a strelivo sú povinné uvedené osoby odovzdať v rovnakej lehote do úschovy národnému výboru.
(2)
Vlastník zbrane a streliva, ktorý nadobudol vlastníctvo dedením, môže po skončení konania o dedičstve požiadať o povolenie na ich držanie a nosenie. Ak tak neurobí do desiatich dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa skončilo prejednanie dedičstva, alebo ak mu povolenie nebude vydané, postupuje sa podľa § 53 ods. 2.
Cvičná streľba a streľba z historických zbraní
§ 55
(1)
Z guľovej, poľovnej brokovej a vojenskej zbrane možno cvične strieľať len na schválenej strelnici.
(2)
Osoba mladšia ako 18 rokov môže strieľať zo zbraní uvedených v odseku 1 len v rámci organizovanej streleckej (brannej) výchovy a pod priamym dozorom odborného inštruktora.
(3)
Z guľovej zbrane uvedenej v § 14 ods. 1 môže osoba mladšia ako 18 rokov strieľať len pod priamym dozorom osoby staršej ako 18 rokov.
§ 56
(1)
Z historických zbraní možno strieľať len na schválených strelniciach, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, a to po tlakovej skúške pevnosti vykonanej podľa predpisov o štátnom skúšobníctve.
(2)
Mimo schválenej strelnice možno strieľať z historických zbraní len na základe povolenia okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti.
(3)
Strieľať z historických zbraní, ktoré sú v zbierkach kultúrnych organizácií a zariadení, nie je dovolené.
Odovzdanie zbraní a streliva do úschovy
§ 57
(1)
V čase mimoriadneho ohrozenia pokoja a verejného poriadku alebo v čase brannej pohotovosti štátu môže Federálne ministerstvo vnútra na zachovanie alebo obnovenie verejného poriadku alebo na zabezpečenie obrannej schopnosti krajiny nariadiť odovzdanie všetkých alebo určitého druhu zbraní a streliva s výnimkou vojenských zbraní ozbrojených zborov, zborov ozbrojenej ochrany a colnej správy (§ 25 ods. 3 a 4) do úschovy útvarom Zboru národnej bezpečnosti.
(2)
Ak sa o odovzdanú zbraň a strelivo ani po výzve útvaru Zboru národnej bezpečnosti neprihlási jej držiteľ alebo jeho právny nástupca do jedného roka po zrušení opatrení uvedených v odseku 1, pripadne zbraň a strelivo do vlastníctva štátu.
§ 58
Ustanovenia tohto zákona o prevodoch vlastníctva k zbraniam a strelivu organizáciami sa vzťahujú aj na prevody správy zbraní a streliva vykonávané štátnymi organizáciami.
§ 59
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na osoby požívajúce diplomatické a konzulárne výsady a imunity.
§ 60
(1)
Ustanoveniami § 5 ods. 1 a 2, § 10, 24, 31, 32 a § 42 ods. 1 a 3 nie sú dotknuté predpisy o štátnom skúšobníctve.
(2)
Úrad pre normalizáciu a meranie
a)
vydáva predpisy, v ktorých sa ustanovujú skúšobné značky na označovanie zbraní a streliva a ich súčiastok a podmienky udeľovania týchto značiek,
b)
udeľuje, mení a odníma organizáciám poverenie na skúšky a kontrolu zbraní a streliva a ich súčiastok,
c)
vydáva a odníma osvedčenie o tom, že zbrane a strelivo a ich súčiastky spĺňajú požiadavky vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy.15)
§ 61
(1)
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na rozhodnutie, ktorým sa povoľuje držanie a nosenie, vývoz, dovoz a tranzit zbraní a streliva (§ 6, 9, 11, 12, 15, 19, 21 až 23, 26, 30, 32, 34, 36, 37, 42, 44, 47), pokiaľ sa v konaní vyhovie žiadosti navrhovateľa.
(2)
Proti rozhodnutiam podľa § 7 a 8 môže občan podať opravný prostriedok na súde.1)
§ 62
Splnomocňovacie ustanovenie
Na vykonanie tohto zákona vydá Federálne ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom podrobnejšie upraví:
a)
vydávanie povolenia na držanie a nosenie guľových a vojenských zbraní a streliva (§ 6 až § 9 ods. 1, § 26 a § 44 ods. 1),
b)
vydávanie povolenia na nadobudnutie vlastníctva, na dovoz, vývoz a tranzit guľových a poľovných brokových zbraní a streliva (§ 11, 12, 20, 22 a 23) a vydávanie hromadných povolení (§ 19 ods. 1),
c)
opravovanie, upravovanie a znehodnocovanie guľových, poľovných brokových a vojenských zbraní (§ 5, 17 a 37),
d)
spôsob vedenia evidencií zbraní a streliva a ich uskladnenia a zabezpečenia [§ 2, § 9 ods. 2, § 13 ods. 1, § 19 ods. 2 písm. b) a c), § 26 a 38],
e)
zaobchádzanie so zbraňami v kultúrnych organizáciách a zariadeniach a ich vystavovanie (§ 38 a 39),
f)
predaj streliva (§ 45) a jeho obmedzenie pre kultúrne organizácie a zariadenia a pre držiteľov historických (§ 30) zbraní, narábanie s odovzdaným strelivom (§ 42 a 53), zberateľstvo brokových a guľových nábojov (§ 44 ods. 4), povinnosti držiteľov povolenia na nákup streliva (§ 45 ods. 1),
g)
zriaďovanie strelníc (§ 49),
h)
výkon dozoru nad dodržiavaním predpisov o zbraniach a strelive (§ 50 a 51),
i)
postup pri zbavení spôsobilosti na právne úkony držiteľa zbrane a pri úmrtí držiteľa zbrane (§ 54),
j)
podmienky, za ktorých možno strieľať z historických zbraní (§ 56),
k)
povinnosti držiteľov povolení na držanie a nosenie zbraní a držiteľov poľovných lístkov pri zmene miesta trvalého pobytu (sídla) a pri strate, odcudzení alebo zničení povolenia.
§ 63
Prechodné ustanovenia
(1)
Povolenia na držanie a nosenie guľových, vojenských a historických zbraní a streliva vydané osobám pred účinnosťou tohto zákona platia po dobu v nich uvedenú.
(2)
Držitelia guľových zbraní, ktorí ich majú zapísané v poľovnom lístku, sú povinní najneskoršie do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o vydanie zbrojného preukazu; inak sa postupuje podľa § 51 ods. 2.
(3)
Nevybavené žiadosti o vydanie povolenia na držanie a nosenie zbraní a streliva podané pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona.
(4)
Organizácie, ktorým bolo podľa doterajších predpisov vydané povolenie na držanie a nosenie guľovej, poľovnej brokovej, vojenskej a historickej zbrane, sú povinné požiadať o vydanie nového povolenia podľa tohto zákona do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti.
(5)
Pokiaľ niekto ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona drží a nosí guľovú, poľovnú brokovú, vojenskú alebo historickú zbraň alebo strelivo alebo špeciálny expanzný prístroj, na držanie a nosenie ktorých nebolo dosiaľ potrebné povolenie, je povinný o vydanie príslušného povolenia požiadať najneskoršie do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona; inak sa postupuje podľa ustanovenia § 51 ods. 2.
(6)
Pokiaľ držiteľom zbraní a streliva uvedeným v odsekoch 2 a 5 nebude príslušné povolenie vydané, sú povinní postupovať podľa § 53. Lehota piatich dní sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď zamietavé rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
(7)
Organizácie, ktorým bol podľa doterajších predpisov udelený súhlas na vývoj, výrobu, znehodnocovanie, opravy, úpravy, dovoz, vývoz, tranzit a nákup a predaj guľových, poľovných brokových a vojenských zbraní a streliva, sú povinné do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať nadriadený ústredný orgán o udelenie nového súhlasu na túto činnosť.
(8)
Organizácie, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vyvíjajú, vyrábajú, opravujú, upravujú, dovážajú, vyvážajú, prevážajú a znehodnocujú špeciálne expanzné prístroje, sú povinné požiadať do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nadriadený ústredný orgán o udelenie súhlasu na túto činnosť.
§ 64
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive,
2.
nariadenie ministra vnútra č. 290/1949 Zb., ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zbraniach a strelive,
3.
vyhláška ministerstiev poľnohospodárstva a vnútra č. 7/1955 Ú. l. (Ú. v.) o poľovných zbraniach,
4.
vyhláška Ministerstva vnútra č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive v znení vyhlášky č. 96/1970 Zb.
§ 65
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.
Čl. II
1.
Zbrojné preukazy vydané okresnou správou Zboru národnej bezpečnosti pred účinnosťou tohto zákona strácajú platnosť 1. marcom 1990, s výnimkou zbrojných preukazov na guľové zbrane určené na poľovné alebo športové účely.
2.
Držitelia zbrojných preukazov na guľové zbrane určené na poľovné alebo športové účely sú povinní predložiť tieto zbrane do 31. marca 1990 na kontrolu okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti príslušnej podľa miesta ich trvalého pobytu. Pokiaľ túto povinnosť nesplnia, strácajú ich zbrojné preukazy platnosť 31. marcom 1990.
3.
Držitelia zbrojných preukazov na guľové zbrane, ktoré nie sú určené na poľovné alebo športové účely (bod 2) sú povinní odovzdať guľové zbrane a strelivo do úschovy okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti príslušnej podľa miesta ich trvalého pobytu do 31. marca 1990. Tieto osoby môžu do 30. apríla 1990 požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu; pokiaľ im nebude nový zbrojný preukaz vydaný, platí primerane ustanovenie § 53 ods. 2 s tým, že lehota dvoch mesiacov sa počíta odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu nevyhovelo.
4.
Žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu, o ktorých sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona dosiaľ nerozhodlo, sa posudzujú podľa § 7 v znení tohto zákona. To isté platí aj pre rozhodnutia podľa § 8.
5.
Organizácie, ktorým sa vydalo hromadné povolenie na držanie guľových zbraní podľa § 9 ods. 1, sú povinné do 10. marca 1990 písomne ohlásiť okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti, ktorá toto povolenie vydala, mená, priezviská, bydliská a rodné čísla svojich pracovníkov alebo členov, ktorí boli k 1. marcu 1990 zodpovední za riadne zaobchádzanie s guľovými zbraňami, ako aj pracovníkov alebo členov, ktorí ich k tomuto dátumu nosili.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
Podľa § 31 ods. 3 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve vydáva poľovné lístky okresný národný výbor.
2)
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 15/1971 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh.
Úprava Ústrednej správy spojov, ktorou sa vydáva Poštový poriadok (reg. v čiastke 8/1968 Zb.).
3)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu v znení vyhlášky č. 12/1970 Zb.
5)
§ 6 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
7)
Čl. 552 ČSN 39 5002 „Civilné strelné zbrane a strelivo".
9)
Čl. 550 ČSN 39 5002.
10)
§ 2 ods. 3 vyhlášky č. 33/1968 Zb.
11)
Zákon č. 54/1959 Zb. o múzeách a galériách.
Zákon č. 22/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach.
12)
Čl. 556 ČSN 39 5002.
13)
Čl. 557 ČSN 39 5002.
15)
Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (publikovaný vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.).