145/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1986 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu
z 9. decembra 1983
o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. a Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovujú:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)
Vyhláška upravuje povoľovanie začatia stavieb,1) potvrdzovanie termínu ich dokončenia a spôsob ich registrácie.
(2)
Vyhláška sa vzťahuje na
a)
stavby určené ako záväzné úlohy štátneho plánu (ďalej len „záväzné stavby"),2)
b)
centralizované a ostatné stavby2) nad 10 mil. Kčs rozpočtových (prepočtových) nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby (ďalej len „centralizované a ostatné stavby") s tým, že na stavby komplexnej bytovej výstavby sa nevzťahuje druhá časť,
c)
stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpočtov stavieb2a) určené ako záväzné úlohy štátneho plánu,2) ktoré vyžadujú stavebné a (alebo) montážne práce,
(ďalej len „stavby").
(3)
Pri stavbách nad 2 mil. Kčs nepresahujúcich 10 mil. Kč rozpočtových (prepočtových) nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby s výnimkou záväzných stavieb a stavieb komplexnej bytovej výstavby môže príslušná plánovacia komisia alebo príslušný ústredný orgán investora ustanoviť, že sa aj na tieto stavby vzťahuje druhá časť.
(4)
Vyhláška sa vzťahuje na stavby, ktorých investormi sú tuzemské socialistické organizácie a ktoré sa majú uskutočniť na území Československej socialistickej republiky alebo v zahraničí československými socialistickými organizáciami pre Československú socialistickú republiku.
DRUHÁ ČASŤ
POVOĽOVANIE ZAČATIA STAVIEB
§ 2
Súhlas na začatie stavby
(1)
Stavba sa môže začať, len ak bol udelený súhlas na jej začatie a ak bola na základe tohto súhlasu vykonaná jej registrácia.
(2)
Súhlas na začatie stavby udieľa orgán na to oprávnený (ďalej len „povoľujúci orgán“) na základe kladného výsledku povoľovacieho konania.
(3)
Povoľujúcim orgánom je ústredný orgán investora; ak nejde o záväzné stavby a centralizované stavby,2) môže ústredný orgán investora preniesť svoju právomoc na udelenie súhlasu na začatie stavby na nadriadený orgán investora.
(4)
Pri stavbách členených na etapy3) sa súhlas na začatie udieľa pre každú jednotlivú etapu.
§ 3
Začatie povoľovacieho konania
(1)
Povoľovacie konanie sa začína predložením žiadosti o udelenie súhlasu na začatie stavby povoľujúcemu orgánu; žiadosť predkladá investor povoľujúcemu orgánu prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu, ktorému ju predloží najneskôr dva mesiace pred predpokladaným termínom začatia stavby.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 investor pripája
a)
návrh registračného listu stavby,4) v komentári ktorého stručne zhrnie, ako sú splnené podmienky podľa § 4; vzor registračného listu je uvedený v prílohe;
b)
doklady o splnení podmienok podľa § 4.
(3)
Nadriadený orgán investora overí úplnosť a správnosť dokladov priložených k žiadosti podľa odseku 2. Výsledok overenia vyjadrí vo svojom stanovisku pre povoľujúci orgán (ak nie je ním sám) v komentári návrhu registračného listu.
§ 4
Podmienky udelenia súhlasu na začatie stavieb
Pri povoľovacom konaní sa overí najmä,
a)
či sa dodržali úlohy, limity a ukazovatele ustanovené štátnym plánom a jeho rozpisom,
b)
či sa schválil úvodný (jednostupňový) projekt,5) dodržali sa záväzné údaje a pri výrobných stavbách či sa tiež posúdili aspoň vybrané informatívne ukazovatele,6) (ukazovateľ hrubej rentability výrobných fondov, účinnosti základných prostriedkov z upravených vlastných výkonov a časy návratnosti investícií); pri stavbách, ktorých dokumentácia bola podrobená štátnej expertíze, aj to, či sa dodržali jej záväzné závery;
c)
či bolo vydané stavebné povolenie,7)
d)
či sú zabezpečené pre stavbu, prípadne etapu hospodárskymi zmluvami dodávky na celú stavebnú časť a rozhodujúce dodávky pre technologickú časť8) s termínmi plnenia dodávok umožňujúcimi uviesť projektované kapacity9) stavby do užívania (skúšobnej prevádzky) v termínoch podľa časového plánu stavby a s vymedzením fakturačných celkov10) v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou; pri stavbách budovaných vo vlastnej réžii investora alebo svojpomocou - ak nejde o dodávateľsky zabezpečovanú časť - nahrádza hospodársku zmluvu zodpovedajúci vnútropodnikový alebo iný doklad,
e)
či sú bilančne zabezpečené kovové nosné konštrukcie, prípadne ďalšie bilancované položky, ktoré bilančne zabezpečuje pre svojich dodávateľov investor,
f)
či je zabezpečené financovanie stavby včítane zabezpečenia devízového krytia,
g)
či je zabezpečené budúce užívanie (prevádzka) stavby pracovnými silami,11) hlavnými surovinami, vodou a energiami,
h)
či bol spracovaný režim stavby12) a dohodnutý, prípadne rozhodnutý jeho obsah.
i)
či investor uplatnil majetkové sankcie12a) a náhradu škody voči ostatným účastníkom výstavby, či má v oneskorení oproti termínom dokončenia ucelených častí stavby, odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a dokončenia stavby podľa časového plánu výstavby záväznú stavbu; splnenie tejto podmienky investor preukazuje pri centralizovaných a ostatných stavbách s výnimkou stavieb zabezpečujúcich štátne cieľové programy, štátne vedecko-technické programy alebo pri stavbách na ochranu životného prostredia.12b)
§ 5
Prerokovanie žiadosti
(1)
Povoľujúci orgán overí splnenie podmienok uvedených v § 4, správnosť a úplnosť návrhu registračného listu stavby a jeho súlad s predloženými dokladmi; ak podmienky podľa § 4 sú splnené, zvolá rokovanie. Organizačným zabezpečením rokovania môže povoľujúci orgán poveriť nadriadený orgán investora alebo investora, ak je sám jeho bezprostredne nadriadeným orgánom. Rokovanie sa musí uskutočniť najneskôr jeden mesiac pred predpokladaným termínom začatia stavby.
(2)
Povoľujúci orgán pozve na rokovanie:
a)
investora,
b)
nadriadený orgán investora (ak nie je povoľujúcim orgánom),
c)
Štátnu banku československú (financujúcu pobočku),
d)
pri záväzných a centralizovaných stavbách aj orgány uvedené v § 6 (prizvané orgány).
(3)
Podľa potreby môže povoľujúci orgán pozvať na rokovanie ďalšie orgány a organizácie, ktoré sa na príprave alebo realizácii stavby podieľajú; tieto orgány a organizácie sú povinné na výzvu povoľujúceho orgánu zúčastniť sa na rokovaní.
(4)
Termín konania rokovania povoľujúci orgán oznámi orgánom a organizáciám, ktoré pozýva na rokovanie, najmenej dva týždne vopred; súčasne im zašle návrh registračného listu stavby včítane komentára. Ak je pozvaný orgán hospodárskej arbitráže, zašle mu aj doklady o splnení podmienok podľa § 4 písm. d).
(5)
Štátna banka československá a prizvané orgány vyjadria pri rokovaní stanovisko k začatiu stavby. Ak sa orgány pozvané podľa odseku 2 písm. c) a d) na rokovanie nedostavia, musia do dňa jeho začatia vyjadriť svoje stanovisko povoľujúcemu orgánu písomne. Stanoviská vyplývajúce z osobnej účasti na rokovaní sa vyjadrujú zápisnicou (§ 13 ods. 4).
(6)
Povoľujúci orgán udieľa súhlas na začatie stavby potvrdením návrhu registračného listu stavby, ak sa splnili všetky podmienky podľa § 4 a bolo vyjadrené kladné stanovisko Štátnej banky československej a prizvaných orgánov. Štátna banka československá môže vyjadriť toto stanovisko potvrdením registračného listu stavby.
(7)
Stanoviská Štátnej banky československej a prizvaných orgánov sa pripájajú k vyhodnoteniu registračného listu stavby určenému pre registrujúce orgány.
§ 6
Prizvané orgány
Prizvanými orgánmi sú vždy pri záväzných a centralizovaných stavbách
a)
federálnych ústredných orgánov Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátna plánovacia komisia, Federálne ministerstvo financií a Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky a podľa územnej príslušnosti Česká plánovacia komisia alebo Slovenská plánovacia komisia,
b)
ústredných orgánov republík príslušná komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, plánovacia komisia, ministerstvo financií a štátna arbitráž republiky; Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátna plánovacia komisia iba pri stavbách, pri ktorých sa zúčastnili na štátnej expertíze,
c)
ústredných orgánov republík, ak ide o stavby zaradené do osobitnej časti plánu, Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky, príslušná plánovacia komisia a ministerstvo financií republiky; Štátna plánovacia komisia iba pri tých stavbách, pri ktorých sa zúčastnila na štátnej expertíze.
TRETIA ČASŤ
POTVRDZOVANIE TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY
§ 7
Termín dokončenia stavby je povinný a oprávnený potvrdzovať iba povoľujúci orgán (§ 2).
§ 8
Termín dokončenia stavby sa potvrdí na výkaze o realizácii stavby13) pri splnení oboch týchto podmienok:
a)
boli odovzdané a prevzaté všetky dodávky umožňujúce užívanie stavby podľa úvodného (jednostupňového) projektu,
b)
bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre celú stavbu alebo pre všetky jej samostatne odovzdané časti nevyhnutné pre jej užívanie, prípadne bolo vydané rozhodnutie o dočasnom užívaní na skúšobnú prevádzku.14)
§ 9
Povoľujúci orgán potvrdí termín dokončenia stavby aj v prípadoch, keď neboli a ani v budúcnosti nemajú byť ako jej súčasť vybudované niektoré stavebné objekty a (alebo) prevádzkové súbory len za podmienky, že sa predtým schválila zmena dokumentácie stavby (aspoň jej súhrnný rozpočet) a pritom sa dodržali podmienky § 4 a registrujúci orgán vykonal zmenu registračného listu (§ 17).
§ 10
Ustanoveniami tejto časti vyhlášky nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov15) upravujúce určovanie a uplatňovanie lehôt výstavby.
ŠTVRTÁ ČASŤ
REGISTRÁCIA STAVIEB
§ 11
Predmet registrácie
(1)
Registrácii stavieb podliehajú stavby,
a)
ktorých projektové úlohy, prípadne štúdia súboru stavieb, ktorá ich nahrádza,16) boli schválené podľa osobitného predpisu5) (ďalej len „registrácia pripravovaných stavieb“),
b)
na začatie ktorých udelil povoľujúci orgán súhlas podľa druhej časti, a stavby komplexnej bytovej výstavby (ďalej len „registrácia začínaných stavieb“),
c)
pri ktorých sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie stavby17) (ďalej len „registrácia vyhodnotených stavieb“).
(2)
Stavby, pri ktorých sa od spracovania projektovej úlohy upúšťa,18) sa registrujú podľa odseku 1 písm. a) na základe schválených jednostupňových projektov.
(3)
Pri stavbách členených na etapy3) podliehajú registrácii podľa odseku 1 písm. b) jednotlivé etapy. V takých prípadoch sa postupuje podľa § 13, 14 a prípadne § 15, ale registračné číslo sa prideľuje stavbe. V prípadoch, keď projektovú úlohu nahrádza štúdia súboru stavieb,16) sa registračné číslo prideľuje celému súboru stavieb; registrácii podľa odseku 1 písm. b) podliehajú jednotlivé stavby súboru.
§ 12
Registrujúce orgány
Registrujúcimi orgánmi sú
a)
pri stavbách organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi a pri stavbách zaradených do osobitnej časti plánu Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj,
b)
pri stavbách organizácií riadených republikovými orgánmi Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj s výnimkou stavieb osobitnej časti plánu.
§ 13
Registračné konanie
(1)
Podkladom pre registráciu stavby je registračný list stavby včítane komentára4) (ďalej len „registračný list“) potvrdený schvaľujúcim orgánom pri schvaľovaní projektovej úlohy, povoľujúcim orgánom pri povoľovaní začínanej stavby (§ 5 ods. 6) (s výnimkou stavieb komplexnej bytovej výstavby) alebo pri stavbách komplexnej bytovej výstavby ústredným orgánom investora pred ich začatím a orgánom uskutočňujúcim vyhodnocovacie konanie pri záverečnom vyhodnotení stavby.19) Tieto orgány potvrdia iba také návrhy registračných listov, ktoré sú v zhode so závermi schvaľovacieho, povoľovacieho a vyhodnocovacieho konania a sú opatrené kladným stanoviskom Štátnej banky československej v prípadoch uvedených v odseku 2.
(2)
Štátna banka československá zaujme kladné stanovisko
a)
k registrácii podľa § 11 ods. 1 písm. a) potvrdením registračného listu, ak ide o výrobné stavby20); investor zašle pri predkladaní projektovej úlohy na schválenie podľa osobitných predpisov5) financujúcej pobočke Štátnej banky československej sprievodnú správu projektovej úlohy na posúdenie. Na základe tohto posúdenia opatrí schvaľujúci orgán kladné stanovisko financujúcej pobočky Štátnej banky československej na registračnom liste;
b)
k registrácii podľa § 11 ods. 1 písm. b) spôsobom uvedeným v § 5 ods. 5 až 7;
c)
k registrácii podľa § 11 ods. 1 písm. c) potvrdením registračného listu stavby.
(3)
Pri stavbách členených podľa osobitného opatrenia21) na ucelené časti uvádzané samostatne do prevádzky (užívania) musia sa tieto časti v návrhu registračného listu charakterizovať údajmi o účele a rozsahu projektovaných kapacít v nich obsiahnutých.
(4)
Registračný list predloží ústredný orgán investora po overení a potvrdení správnosti a úplnosti jeho údajov v jednom vyhotovení registrujúcemu orgánu a súčasne zašle dve zhodné vyhotovenia (v tom originál) Federálnemu štatistickému úradu. Prílohu registračného listu začínanej stavby určeného pre registrujúci orgán tvoria aj konečné stanoviská prizvaných orgánov a zápisnica podľa § 5 ods. 5. Registračný list začínanej stavby sa musí predložiť najneskôr do 30. novembra roka začatia stavby.
(5)
Federálny štatistický úrad skontroľuje spôsobom a v rozsahu dohodnutom s registrujúcim orgánom registračný list, a ak ide o registráciu pripravovaných stavieb, pridelí stavbe registračné číslo; ak v registračnom liste nezistí chyby, potvrdí jedno vyhotovenie a do troch týždňov ho odovzdá registrujúcemu orgánu. V prípade, že zistí chyby, v tej istej lehote vráti jedno vyhotovenie registračného listu ústrednému orgánu investora s výpisom chýb9) a súčasne informuje o tom registrujúci orgán. Ústredný orgán investora neodkladne zabezpečí opravenie registračného listu a spolu s vyplneným výpisom chýb ho predloží vo dvoch zhodných vyhotoveniach registrujúcemu orgánu.
§ 14
Vykonanie registrácie
(1)
Registrujúci orgán po tom, čo od Federálneho štatistického úradu dostal registračný list, prípadne od ústredného orgánu investora opravený registračný list, vykoná registráciu stavby, pokiaľ nezistí, že by registráciou bola porušená táto vyhláška alebo iné právne predpisy.
(2)
Registrujúci orgán oznámi vykonanie registrácie Federálnemu štatistickému úradu, ústrednému orgánu investora potvrdí správny, prípadne opravený registračný list.
(3)
Federálny štatistický úrad v rozsahu a spôsobom dohodnutým s registrujúcim orgánom informuje zúčastnené orgány o vykonaní registrácie.
§ 15
Osobitné ustanovenia pre registráciu stavieb komplexnej bytovej výstavby
(1)
Pri stavbách komplexnej bytovej výstavby tvoria prílohu návrhu registračného listu „Súhrnné údaje a základné ukazovatele stavby komplexnej bytovej výstavby“;6) bez tejto prílohy sa registrácia nesmie vykonať.
(2)
Návrh registračného listu potvrdzuje ústredný orgán investora, ktorý zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a ukazovateľov uvedených v registračnom liste a v prílohe podľa odseku 1 a za to, že stavba je uvedená v režime komplexnej bytovej výstavby na príslušný rok začatia.
§ 16
Účinky a čas platnosti registrácie začínaných stavieb
(1)
Pred registráciou začínanej stavby sa nesmú začať práce na stavbe.
(2)
Registrácia začínanej stavby stráca platnosť, ak sa stavba nezačne najneskôr do konca roka, v ktorom sa podľa registračného listu má začať.
§ 17
Zmena registračného listu
(1)
Ak po registrácii začínanej stavby dôjde na základe schválenej zmeny dokumentácie k zmene záväzných údajov a ukazovateľov stavby6) obsiahnutých v platnom registračnom liste začínanej stavby, vypracuje investor návrh zmenového registračného listu;4) vzor zmenového registračného listu je uvedený v prílohe.
(2)
Po predložení návrhu zmenového registračného listu orgány a organizácie ďalej postupujú primerane podľa § 13, 14 a prípadne § 15.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 18
Odchýlky pri stavbách osobitnej časti plánu
Pre stavby zaradené do osobitnej časti plánu môže Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a Štátnou bankou československou ustanoviť postup podľa druhej, tretej a štvrtej časti odchylne.
§ 19
Zmena výšky rozpočtových nákladov
Ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zvýšeniu jej rozpočtových nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby tak, že stavba spĺňa podmienky rozsahu platnosti tejto vyhlášky, vzťahujú sa na ňu ustanovenia tretej a štvrtej časti.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Registrácia projektových úloh a vyhodnotených stavieb, pre ktoré bol registračný list (§ 13 ods. 1) registrujúcemu orgánu predložený po termíne určenom osobitným opatrením,22) sa vykoná podľa tejto vyhlášky.
(2)
Povoľovacie konanie neukončené do 31. decembra 1983 sa ukončí podľa tejto vyhlášky. Registrácia začínaných stavieb, pre ktoré bol registračný list (§ 13 ods. 1) registrujúcemu orgánu predložený po termíne určenom osobitným opatrením,22) sa vykoná podľa tejto vyhlášky.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii v znení vyhlášky č. 66/1978 Zb.
§ 22
Účinnosť vyhlášky
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.
Predseda Federálneho štatistického úradu:

Ing. Mička v. r.

Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.
1)
§ 2 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.
2)
Jednotné metodické pokyny pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a republík na vypracovanie návrhu päťročného plánu a päťročného rozpočtového výhľadu na roky 1986-1990 a návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámené v čiastke 10/1985 Zb.).
2a)
Smernice Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv" z 11. júna 1985 (oznámené v čiastke 1/1986 Zb.).
3)
§ 17 vyhlášky č. 105/1981 Zb.
4)
Jednotný formulár registračného listu stavby Iv RS 3-50 a zmenový registračný list stavby Iv RS 3a-50 sa vypĺňajú podľa smerníc Federálneho štatistického úradu 25 Iv RS.
5)
§ 64 vyhlášky č. 105/1981 Zb.
7)
§ 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
8)
Zásadne podľa príslušných ustanovení ôsmej časti Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.; pokiaľ sa stavba zabezpečuje formou kusových dodávok, aj podľa § 163 a siedmej časti Hospodárskeho zákonníka.
9)
Smernice Federálneho štatistického úradu 25 Iv RS.
10)
§ 5 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.
11)
§ 10 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 105/1981 Zb.
Zásady postupu pri prerokúvaní návrhov na rozmiestňovanie (lokalizáciu) investícií s orgánmi oblastného plánovania (Ú. v. ČSR č. 1/1983 a Ú. v. SSR č. 1/1983).
12)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 157/1976 Zb. o režimoch stavieb.
12b)
Štátny plán rozvoja národného hospodárstva ČSSR na roky 1986-1990.
13)
Smernice Federálneho štatistického úradu 5 Iv, výkaz Iv RS 2b-12.
14)
§ 84 zákona č. 50/1976 Zb.
16)
17)
§ 70 vyhlášky č. 105/1981 Zb.
20)
§ 3 ods. 13 smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 17 z 13. novembra 1981 o hodnotení efektívnosti investícií.
21)
Metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. marca 1983 pre spracovanie niektorých častí dokumentácie stavieb (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 4-5/1983).
22)
Oznámenie Federálneho štatistického úradu a Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 2430/83-34 zo 7.11.1983.