144/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1984 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 13. decembra 1983,
ktorou sa mení § 159 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 172 ods. 1 písm. f) zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb.:
Čl. I
§ 159 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, znie:
㤠159
Hlásenie o zamestnaní pracujúcich dôchodcov
(1)
Organizácia má povinnosť ohlásiť, ak do zamestnania v nej vstúpi požívateľ akéhokoľvek dôchodku z dôchodkového zabezpečenia (poistenia).
(2)
Ak však ide o požívateľa starobného dôchodku a požívateľku vdovského dôchodku, ktorej sa súčasne vypláca starobný dôchodok alebo ktorá dovŕšila vek 57 rokov,83) má organizácia povinnosť ohlásiť
a)
vstup do zamestnania dojednaného na neurčitú dobu, ak nejde o občana poskytujúceho služby na základe povolenia národného výboru,
b)
vstup do zamestnania dojednaného na dlhšiu dobu ako jeden rok, ak ide o zamestnanie, pri ktorom sa poskytuje starobný a vdovský dôchodok v nezmenenej výške popri zárobku nepresahujúceho 22 000 Kčs ročne,
c)
vstup do zamestnania, pri ktorom sa poskytuje starobný a vdovský dôchodok v nezmenenej výške popri zárobku nepresahujúceho 22 000 Kčs ročne, pracujúceho dôchodcu, ktorý už v takom zamestnaní v kalendárnom roku zárobok 22 000 Kčs dosiahol,
d)
mesiac, v ktorom zárobok pracujúceho dôchodcu v zamestnaní, pri ktorom sa poskytuje starobný a vdovský dôchodok v nezmenenej výške popri zárobku nepresahujúceho 22 000 Kčs, v kalendárnom roku presiahol sumu 22 000 Kčs, ak pracujúci dôchodca pokračuje v zamestnaní; do zárobku pracujúceho dôchodcu zahrnie pritom organizácia aj zárobky ním dosiahnuté v kalendárnom roku v iných organizáciách v predchádzajúcich, prípadne súbežných zamestnaniach,
e)
vstup do zamestnania pracujúceho dôchodcu mladšieho ako 70 rokov, ktorému bol dôchodok upravený ako jediný zdroj príjmu.
(3)
Hlásenie podľa odseku 1 musí obsahovať priezvisko, meno, rodné číslo, osobné údaje a bydlisko pracujúceho, deň, keď došlo k vstupu do zamestnania, prípadne keď nastala iná skutočnosť zakladajúca ohlasovaciu povinnosť, a výšku predpokladaného hrubého zárobku. Ak ide o pracujúceho, na dieťa ktorého poberá výchovné k dôchodku iný občan, musí hlásenie obsahovať aj priezvisko, meno, rodné číslo, osobné údaje a bydlisko občana, ktorý poberá výchovné. U požívateľky vdovského dôchodku a u požívateľa dôchodku za výsluhu rokov je organizácia povinná hlásiť vždy za 12 kalendárnych mesiacov výšku dosiahnutého hrubého zárobku a výšku vyplácaného nemocenského, a to oddelene.
(4)
Hlásenie podľa odseku 2 musí obsahovať popri skutočnostiach uvedených v tomto odseku priezvisko, meno, rodné číslo a osobné údaje pracujúceho dôchodcu.
(5)
Ak ide o požívateľa dôchodku z dôchodkového zabezpečenia vojakov z povolania, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti alebo príslušníkov zborov nápravnej výchovy, musí hlásenie obsahovať okrem údajov uvedených v predchádzajúcich odsekov aj číslo rozhodnutia o priznaní dôchodku.
(6)
Organizácia má povinnosť odoslať hlásenie do 8 dní po dni, keď nastala skutočnosť zakladajúca ohlasovaciu povinnosť, orgánu dôchodkového zabezpečenia republiky alebo príslušnému národnému výboru podľa toho, ktorý z týchto orgánov je príslušný rozhodovať o dávke. Ak ide o požívateľa dôchodkov podmienených nepriaznivým zdravotným stavom, zasiela organizácia hlásenie príslušnému národnému výboru podľa miesta bydliska požívateľa dôchodku. Hlásenie týkajúce sa požívateľov dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia vojakov z povolania, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti alebo príslušníkov zborov nápravnej výchovy je organizácia povinná v uvedenej lehote odoslať orgánom federálnych ministerstiev národnej obrany a vnútra a ministerstiev vnútra a spravodlivosti republík podľa toho, ktorý orgán priznal dôchodok.
(7)
Predložením evidenčného listu podľa § 155 nie je splnená povinnosť uložená organizácii v predchádzajúcich odsekoch.
(8)
Povinnosti organizácií uvedené v predchádzajúcich odsekoch plní aj občan, ktorý zamestnáva iného občana.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.
Minister:

Ing. Boďa v. r.
83)
Nariadenie vlády ČSSR č. 142/1983 Zb. o poskytovaní dôchodkov niektorým pracujúcim dôchodcom.