143/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 25. novembra 1983
o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa ust. § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka a určuje deň ich konania na sobotu 21. a nedeľu 22. januára 1984.
Kretová v. r.