142/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 8. decembra 1983
o poskytovaní dôchodkov niektorým pracujúcim dôchodcom
Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 169 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. nariaďuje:
Poskytovanie starobného a vdovského dôchodku pri ďalšom zamestnaní
§ 1
(1)
Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania starobného a vdovského dôchodku z dôchodkového zabezpečenia (poistenia) pri ďalšom zamestnaní požívateľovi starobného dôchodku a požívateľke vdovského dôchodku, ktorej sa súčasne vypláca starobný dôchodok alebo ktorá dovŕšila vek 57 rokov (ďalej len „pracujúci dôchodca“).
(2)
Zamestnaním sa podľa tohto nariadenia rozumie zamestnanie v pracovnom pomere, pracovná činnosť v pomere člena výrobného družstva a člena jednotného roľníckeho družstva, práce vykonávané na základe dohody o pracovnej činnosti, služba v ozbrojených silách a iné činnosti, ktoré sa podľa zákona o sociálnom zabezpečení1) (ďalej len „zákon“) alebo predpisov podľa neho vydaných hodnotia pre vznik alebo výšku nároku na dôchodok.
§ 2
(1)
Pracujúcemu dôchodcovi sa poskytuje starobný a vdovský dôchodok v nezmenenej výške,2) ak zamestnanie dohodnuté na určitý čas vykonáva ako
a)
robotník,3)
b)
prevádzkový a obsluhujúci pracovník,3) s výnimkou vedúceho pracovníka, ktorý prevažne a sústavne vykonáva iné než prevádzkové a obsluhujúce práce,
c)
stredný, nižší a pomocný zdravotnícky pracovník v nepretržitých alebo trojsmenových prevádzkach v zdravotníckych organizáciách a zariadeniach sociálnej starostlivosti, stredný, nižší a pomocný zdravotnícky pracovník v jasliach a mikrojasliach, pracovník opatrovateľskej služby a vychovávateľ v zariadeniach sociálnej starostlivosti pre mládež.
(2)
Pracujúcemu dôchodcovi poskytujúcemu služby na základe povolenia národného výboru4) sa poskytuje dôchodok podľa odseku 1, aj keď mu povolenie poskytovať služby bolo udelené na neurčitý čas.
(3)
Pracujúcemu dôchodcovi sa poskytuje starobný a vdovský dôchodok v nezmenenej výške, ak vykonáva zamestnanie dohodnuté na určitý čas pri mimoriadnych udalostiach alebo pri jednorazových spoločensky významných akciách, ktoré určí pre organizácie riadené federálnymi ústrednými orgánmi vláda Československej socialistickej republiky a pre organizácie riadené ústrednými orgánmi republík, ako aj pre organizácie a zariadenia spravované alebo riadené národnými výbormi vláda Českej socialistickej republiky a vláda Slovenskej socialistickej republiky.
§ 3
(1)
Pracujúcemu dôchodcovi sa poskytuje starobný a vdovský dôchodok v nezmenenej výške,2) ak je zamestnaný po dobu dohodnutú najviac na jeden rok v inom zamestnaní, než ktoré je uvedené v § 2, a jeho zárobok v kalendárnom roku nepresiahne sumu 22 000 Kčs.
(2)
Zárobkom pracujúceho dôchodcu sa rozumie hrubý zárobok5) včítane odmien poskytovaných na základe dohody o pracovnej činnosti, bez príspevku plateného jednotným roľníckym družstvom na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia.6) Do zárobku pracujúceho dôchodcu sa započítava nemocenské.
(3)
Do zárobku pracujúceho dôchodcu sa nezapočítavajú odmeny, prémie a podiely na hospodárskych výsledkoch vyplatené dodatočne po skončení zamestnania, v ktorom na ne vznikol nárok, a príjem dosiahnutý v zamestnaní uvedenom v § 2.
§ 4
(1)
Ak v zamestnaní uvedenom v § 3 ods. 1 požívateľ starobného dôchodku dosiahne v kalendárnom roku zárobok vyšší ako 22 000 Kčs, starobný dôchodok sa mu v tomto roku pri takom zamestnaní neposkytuje od splátky dôchodku nasledujúcej po kalendárnom mesiaci, v ktorom zárobok dosiahol uvedenú sumu.
(2)
Pri vdovskom dôchodku sa postupuje, ak ide o prípad uvedený v odseku 1, podľa príslušných ustanovení zákona7) od splátky dôchodku nasledujúcej po kalendárnom mesiaci, v ktorom zárobok dosiahol 22 000 Kčs.
§ 5
(1)
Požívateľovi starobného dôchodku, ktorému sa dôchodok podľa § 4 neposkytuje, sa nárok na starobný dôchodok zvyšuje8) odo dňa splátky, od ktorej sa dôchodok neposkytuje.
(2)
Požívateľovi starobného dôchodku, ktorý si zvolil namiesto výplaty dôchodku zvyšovanie nároku na dôchodok, sa nárok na starobný dôchodok zvyšuje odo dňa, ktorý dôchodca určil.
§ 6
Starobný dôchodok sa podľa tohto nariadenia vypláca, aj keď pracujúcemu dôchodcovi patrí nemocenské.
§ 7
Spoločné ustanovenie
O povinnosti viesť záznamy a podávať hlásenia orgánom dôchodkového zabezpečenia9) a o zodpovednosti za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a za neoprávnené poberanie dôchodku10) platia všeobecné predpisy.
§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)
Organizácia, v ktorej je po 31. decembri 1983 zamestnaný pracujúci dôchodca, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 2 alebo v § 3 ods. 1, alebo požívateľ sirotského dôchodku, je povinná ohlásiť túto skutočnosť príslušnému orgánu dôchodkového zabezpečenia do 10. januára 1984.
(2)
Výplata starobného (sirotského) dôchodku sa končí v týchto prípadoch splátkou dôchodku splatnou v januári 1984. Vdovské dôchodky sa budú od 1. januára 1984 krátiť pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti podľa § 39 zákona.
(3)
Pracujúcim dôchodcom, ktorým sa podľa úpravy platnej do 31. decembra 1983 vyplácali starobné a vdovské dôchodky v zníženej výmere11) a ktorí spĺňajú po 31. decembri 1983 podmienky pre výplatu dôchodku v nezmenenej výške podľa tohto nariadenia, sa výška dôchodku upraví od 1. januára 1984 na žiadosť.
Záverečné ustanovenia
§ 9
Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb. a nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 163/1979 Zb.
§ 10
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.
Dr. Štrougal v. r.
1)
Zákon č. 121/1975 Zb. v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb., zákona č. 150/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb. a zákona č. 116/1983 Zb.
2)
Vo výške po úprave podľa § 65 a 66 zákona.
3)
Pojmy „robotník" a „prevádzkový a obsluhujúci pracovník" boli vymedzené Federálnym štatistickým úradom podľa vyhlášky č. 129/1971 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov (trieda 1 až 5 jednotnej klasifikácie zamestnaní).
4)
Nariadenie vlády ČSR č. 154/1982 Zb. o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.
Nariadenie vlády SSR č. 158/1982 Zb. o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.
5)
§ 14 a nasl. vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 11/1980 Zb.).