138/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 23. listopadu 1983,
kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování:
Čl. I
Nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 7 písm. f) zní:
„f)
vydává po projednání návrhů na rozmístění výrobních sil [§ 8 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 písm. b)] závazná, stanoviska k návrhům na rozmístění staveb, které mají charakter závazných úkolů státního plánu nebo zvlášť významných centralizovaných staveb anebo jsou navrhovány k rozmístění mimo sídla obvodního významu4) a k návrhům na rozmístění pracovních sil,“.
2.
V § 8 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo „krajskými“.
3.
V § 8 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Příslušným národním výborům předkládají podklady o připravovaných opatřeních, pokud se dotýkají rozvoje územních obvodů národních výborů a potřeb občanů, zejména podklady o připravovaných důležitých investicích, o rozmístění závodů a provozoven a o změnách v zaměstnanosti obyvatelstva.“.
4.
§ 9 odst. 1 písm. b) se ukončuje středníkem a připojuje se k němu tato věta: „tyto návrhy projednávají s okresními národními výbory a národními výbory měst Brna, Ostravy a Plzně (dále jen “okresní národní výbory„), které též informují o schválených návrzích a o jejich plnění,“.
5.
V § 9 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova „o rozmísťování staveb“.
6.
V § 9 odst. 1 se za ustanovení písmena c) vkládají nová ustanovení písmen d) a e), která znějí:
„d)
vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb, pokud jejich vydání nepřísluší jiným orgánům [§ 7 písm. f), § 10 odst. 1 písm. e), § 10a odst. 2],
e)
navrhují příslušným orgánům zrušení zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních výrob a jeho zařazení do plánu, stanoví spolu s příslušným orgánem podmínky zrušení zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních výrob a požadují u příslušných orgánů uplatnění postihu vůči organizacím, které tyto podmínky neplní,13)“.
Dosavadní ustanovení písmen d) a e) se označují jako ustanovení písmen f) a g).
7.
§ 10 odst. 1 písm. a) zní:
„a)
spolupracují s krajskými národními výbory při vypracování koncepce rozvoje okresů a vyjadřují se k návrhům oblastních plánů; návrhy koncepcí rozvoje okresu projednávají s místními národními výbory ve střediskových obcích, které též informují o schválených koncepcích a o jejich plnění,“.
8.
V § 10 odst. 1 se za ustanovení písmena d) vkládá nové ustanovení písmena e), které zní:
„e)
vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb pro zabezpečení služeb obyvatelstvu a staveb místního významu;4) spolupracují s krajským národním výborem při vypracování závazných stanovisek k návrhům na rozmístění vybraných investic, u nichž toto stanovisko vydává krajský národní výbor a při zrušování zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních provozoven a neperspektivních výrob,14)“.
Dosavadní ustanovení písmena e) se označuje jako ustanovení písmena f).
9.
Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:
㤠10a
Městské národní výbory
(1)
Městské národní výbory
a)
vyjadřují se k návrhům závazných stanovisek, které vydávají Česká plánovací komise, krajské národní výbory a okresní národní výbory k návrhům na rozmístění vybraných investic, zejména z hlediska nároků na přírodní zdroje, bytovou výstavbu, vlivu na tvorbu a ochranu životního prostředí, jakož i k návrhům na zrušování zastaralých a neperspektivních výrob, popřípadě dávají k tomuto zrušování podněty,15)
b)
zaujímají stanoviska k záměrům, koncepcím a, jiným opatřením ústředně řízených hospodářských, družstevních a ostatních organizací, pokud se dotýkají rozvoje a výstavby města a potřeb, občanů,16) jakož i k návrhům koncepci rozvoje a hospodářských plánů organizací poskytujících služby, které jsou řízeny národními výbory vyšších stupňů.17)
(2)
Městské národní výbory první kategorie mimo působnost, která jim přísluší podle odstavce 1, vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb pro zabezpečení služeb obyvatelstvu a staveb místního významu.15)“.
10.
V § 13 se dosavadní ustanovení označuje jako odstavec 2 a vkládá se nový odstavec 1, který zní:
„(1)
Postup národních výborů při organizování a koordinaci sdružování prostředků a činností upravující zvláštní předpisy.18)“.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Korčák v. r.
4)
Zásady postupu při projednávání návrhů na rozmísťování (lokalizaci) staveb s orgány oblastního plánování uveřejněné pod č. 1/1983 Ú. v. ČSR.
Pokyny České plánovací komise ze dne 7. února 1983 č. j. 150 180/83 k postupu při projednávání návrhů na rozmísťování (lokalizaci) staveb s orgány oblastního plánování uveřejněné pod č. 3/1983 Ú. v. ČSR.
13)
§ 28 odst. 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 31/1983 Sb.).
Zásady pro zrušování, zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních výrob uveřejněné pod č. 2/1983 Ú. v. ČSR.
14)
§ 27 odst. 4 zákona o národních výborech.
15)
§ 26 odst. 4 písm. c) zákona o národních výborech.
16)
§ 26 odst. 4 písm. b) č. 2 zákona o národních výborech.
17)
§ 26 odst. 4 písm. a) č. 1 zákona o národních výborech.
18)
§ 6a zákona o národních výborech.
Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací uveřejněné pod č. 52/1983 Sb.