131/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 9. listopadu 1983
o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
Ministerstvo školství České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a po projednání s Českou odborovou radou stanoví podle § 141 odst. 2 zákonníku práce:
§ 1
(1)
Vyhláška upravuje organizaci a řízení výchovy a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích1) (dále jen „organizace“) je součastí československé výchovně vzdělávací soustavy; zahrnuje v souladu s celospolečenskými potřebami a rozvojem organizací přípravu pracovníků k určité pracovní nebo odborné činnosti, zvyšování a rozšiřování jejich kvalifikace.
Organizace a realizace vzdělávání pracovníků
§ 2
(1)
Vzdělávání pracovníků se uskutečňuje plánovitě podle jednotlivých skupin pracovníků a podle účelu přípravy.
(2)
Hlavní druhy vzdělávání jsou
a)
zaškolení pro výkon technologicky jednoduchých činností s použitím jednoduchých pomůcek a nástrojů,
b)
adaptační proces k rozšíření vědomostí o další poznatky a praktické zkušenosti k úspešnému výkonu práce,
c)
příprava osob se změněnou pracovní schopností k výkonu práce,
d)
účelová příprava k získání a doplnění vědomostí a dovedností potřebných k výkonu práce ve vymezené pracovní oblasti a obrážející rozvoj vědy a techniky,
e)
specializační příprava k získání speciálních vědomostí a dovedností,
f)
periodické obnovování a přezkušování způsobilosti k výkonu povolání nebo funkcí podle zvláštních předpisů.2)
(3)
Součastí vzdělávání pracovníků je seznamování s pravidly bezpečné a zdravotně nezávadné práce a požární ochrany.
§ 3
(1)
Vzdělávání pracovníků se uskutečňuje
a)
v organizaci,
b)
ve výchovně vzdělávacím zařízení (ústav, institut nebo výchovně vzdělávací středisko)
1.
organizace, s níž je pracovník v pracovním poměru nebo jiném obdobném pracovním vztahu, nebo jejího nadřízeného orgánu,
2.
jiné organizace nebo jejího nadřízeného orgánu
(dále jen „vzdělávací zařízení“), jejichž posláním je výchovná, vzdělávací, metodická, popřípadě poradenská, expertizní, informační nebo výzkumná činnost.
(2)
Organizace a vzdělávací zařízení spolupracuje při zabezpečování vzdělávání pracovníků s jinými organizacemi, se školami, se školskými a jinými vzdělávacími zařízeními,3) s orgány Revolučního odborového hnutí a dalšími společenskými organizacemi.
(3)
Ústřední orgány státní správy oznamují ministerstvu školství České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo školství“) zřízení a zrušení vzdělávacích zařízení.
§ 4
(1)
Vzdělávání pracovníků spojené s ověřováním získaných vědomostí a dovedností se uskutečňuje podle vzdělávacího projektu vypracovaného vzdělávacím zařízením.
(2)
Vzdělávací projekt obsahuje zejména cíl, obsah, délku, složení účastníků vzdělávání, formy a metody, organizační a materiální zajištení, způsob zakončení a ověření získaných vědomostí vzdělávaných pracovníků.
(3)
Dokladem o ověření získaných vědomostí a dovedností ve vzdělávaní pracovníků (§ 2 odst. 2 písm. a, c, d, e, f) je osvědčení; toto osvědčení vydává vzdělávací zařízení, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.4)
§ 5
Lektoři a instruktoři
(1)
Lektoři a instruktoři (dále jen „lektoři“), kteří pedagogicky působí ve výchovně vzdělávacím procesu, musí splňovat společenské, odborné a pedagogické předpoklady.
(2)
Za výběr lektorů, jejich pedagogickou přípravu a daší vzdělávání odpovídá vzdělávací zařízení, popřípadě organizace.
(3)
Odměňování lektorů upravují zvláštní předpisy.5)
Řízení vzdělávání pracovníků
§ 6
Organizace
a)
zpracovává programy a plány vzdělávání svých pracovníků, rozbory jejich kvalifikační struktury, vzdělávací projekty pro pracovníky, které školí ve vlastní působnosti, plány činnosti vzdělávacích zařízení,
b)
realizuje a zabezpečuje přípravu a zvyšování kvalifikace svých pracovníků, kádrové, materiální a finanční zdroje pro jejich vzdělávání, využívaní pokrokových metod ve výuce pracovníků a zvádění moderní vyučovací techniky a výměnu zkušeností ze vzdělávání pracovníků.
§ 7
Orgán nadřízený organizaci zejména
a)
řídí zpracování programů a plánů vzdělávání pracovníků podřízených organizací,
b)
řídí vlastní vzdělávací zařízení,
c)
zabezpečuje pedagogickometodické, kádrové a materiální podmínky výuky a výměnu zkušeností ze vzdělávání pracovníků mezi organizacemi,
d)
vykonává dozor nad vzděláváním pracovníků.
§ 8
(1)
Vzdělávaní pracovníků metodicky řídí příslušný ústřední orgán.
(2)
Koordinaci metodického řízení, výměnu zkušeností a výzkum v oblasti vzdělávání pracovníkků zabezpečuje ministerstvo školství.
§ 9
Dozor nad vzděláváním pracovníků
Výkon dozoru se zaměřuje zejména na
a)
plnění plánu vzdělávání pracovníků,
b)
úroveň, účinnost, efektívnost a výsledky výchovně vzdělávací činnosti,
c)
dodržování právních předpisů a jiných opatření v oblasti vzděláváni pracovníků,
d)
společenskou, pedagogickou a odbornou úroveň lektorů,
e)
řízení výchovně vzdělávacího zařízení a utváření příznivých materiálně technických podmínek pro jeho činnost,
f)
zabezpečování a využívaní didaktické techniky a učebních pomůcek,
g)
spolupráci se školskými a jinými výchovně vzdělávacími zařízeními,
h)
vytváření podmínek pro vzdělávání osob se změněnou pracovní schopností.
Závěredná ustanovení
§ 10
(1)
Ustanovení uvedené v § 2 odst. 2 této vyhlášky se nevztahuje na pracovníky, u nichž je další vzdělávání upraveno zláštními předpisy.6)
(2)
Ústřední orgány státní správy oznámí do šesti měsíců po nabytí účinnosti této vyhlášky ministerstvu školství, která vzdělávací zařízení jsou zřízena v jejich působnosti.
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l. ledna 1984.
Ministr:

Vondruška v. r.
1)
§ 8 odst. 1 zákonníku práce
2)
Například: vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, vyhláška ministerstva stavebníctví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, výnos federálního ministerstva dopravy čj. 11 446/74 o pravidelném opakovaném přezkušování jeřábníků a vazačů pracujících se silničními výložníkovými jeřáby nebo se železničními kolejovými výložníkovými jeřáby (reg. částka 15/1974 Sb.).
3)
Například: § 10 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.
4)
Například výnos ministerstva dopravy a spojů o svářečských zkouškách v odvětví železniční dopravy (reg. částka 58/1962 Sb.).
5)
Vyhláška MPSV ČSR č. 118/1981 Sb., o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr.
6)
Například: § 63 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, vyhláška FMTIR č. 40/1977 Sb., o zvýšení kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckotechnických pracovníků, vyhláška ministerstva zdravotníctví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotníckých pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotníctví.