128/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1983 do 31.03.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva palív a energetiky
z 26. októbra 1983,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny
Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a podľa § 18 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon):
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny sa dopĺňa takto: V § 16 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Toto penále sa v rokoch 1983 až 1985 neúčtuje a nevymáha.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Ing. Ehrenberger CSc. v. r.