121/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1983 do 27.08.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 1.novembra 1983,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona SNR č. 150/1970 Zb., zákona SNR č. 121/1971 Zb., zákona SNR č. 41/1972 Zb. a zákona SNR č. 39/1973 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa z výpočtu ministerstiev Slovenskej socialistickej republiky vypúšťa Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky.
2.
Za § 1b sa vkladá nový § 1c, ktorý znie:
㤠1c
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, územné plánovanie a stavebný poriadok.
(2)
Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj pozostáva z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, a ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ďalších členov Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Prácu Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.
(4)
Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj rozhoduje v zbore o zásadných otázkach patriacich do jej pôsobnosti, o ostatných otázkach rozhoduje predseda komisie a vedúci pracovníci na základe deľby riadiacich funkcií určenej štatútom komisie.
(5)
Podrobnejšie vymedzenie úloh Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a zásady jej činnosti a organizácie upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.“.
3.
§ 6 ods. 2 znie:
(2) Na čele Slovenského geologického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského geologického úradu zodpovedá za výkon svojej funkcie vláde Slovenskej socialistickej republiky.".
Čl. II
Zrušuje sa Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky. Jeho práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú na Slovenskú komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.