119/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

119
ZÁKON
České národní rady
ze dne 31. října 1983,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České sociaslistické republiky v sociálním zabezpečení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v spociálním zabezpečení, ve znění pozdějsích předpisů (úplné znění č. 32/1983 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1.
V § 8 odst. 1 písm. a) č. 13 se za slovo „dávkách“ vkládají slova „ze zabezpečení v nemoci a“.
2.
§ 9 písm. a) č. 4 zní:
4. o poskytnutí lázeňské péče pro nepracující důchodce, členy jednotných zemědelských družstev, vědecké pracovníky, umělce a novináře, občany poskytující služby na základě povolení národního výboru, jakož i pro rodinné příslušníky všech těchto osob, s výjimkou nemocí, u nichž lázeňskou péči povolují podle zvláštních předpisů orgány státní zdravotní správy,“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kempný v. r.

Korčák v. r.