117/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1983 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
z 27. októbra 1983,
ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Colný zákon č. 44/1974 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 32 znie:
㤠32
Pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Československá socialistická republika viazaná, neustanovuje inak, môžu príslušníci colnej správy zastavovať osoby a dopravné prostriedky, vykonávať colnú prehliadku batožín, dopravných prostriedkov, ich nákladov a dopravných a sprievodných listín len v colnom pohraničnom pásme.“.
2.
V § 112 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Proti rozhodnutiu colného riaditeľstva o určení colnej hodnoty obchodného tovaru podľa odseku 1 možno podať opravný prostriedok na súde. O tomto opravnom prostriedku rozhoduje krajský súd, v obvode ktorého má colné riaditeľstvo sídlo.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.