115/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
z 26. októbra 1983,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 158/1973 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb. a zákona č. 149/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
§ 51 až 54 včítane nadpisu znie:
„Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj
§ 51
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj (ďalej len „Štátna komisia") je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vedeckotechnického a investičného rozvoja.
§ 52
Štátna komisia
a)
spracúva návrhy obsahu a zamerania jednotnej štátnej vedeckotechnickej politiky, jej hlavných smerov včítane zásad jej komplexného zabezpečenia i realizácie a predkladá ich vláde Československej socialistickej republiky; spolupracuje so Štátnou plánovacou komisiou pri príprave návrhu koncepcie jednotnej štátnej investičnej politiky a pripravuje pre ňu komplexné technicko-ekonomické podklady;
b)
spolupracuje pri spracovaní štátnych programov a v prípadoch určených vládou Československej socialistickej republiky ich zostavuje, organizuje ich zabezpečovanie, sleduje a vyhodnocuje ich plnenie;
c)
podľa zásad schválených vládou Československej socialistickej republiky sa zúčastňuje na prácach na súhrnných prognózach vedeckotechnického, ekonomického a sociálneho rozvoja Československej socialistickej republiky;
d)
podľa zásad ustanovených pre prípravu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a podľa osobitných smerníc vlády Československej socialistickej republiky riadi prípravu, vypracúva a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky*) a riadi prípravu a spracúva návrh štátneho plánu projektových a typizačných prác,*) pritom úzko spolupracuje so Štátnou plánovacou komisiou; prerokúva návrh plánu základného výskumu pred jeho predložením Československou akadémiou vied vláde Československej socialistickej republiky;**)
e)
navrhuje na zaradenie do plánu investičnej výstavby po prerokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy úlohy zabezpečujúce realizáciu štátneho plánu rozvoja vedy a techniky;
f)
určuje na základe jednotnej štátnej vedeckotechnickej politiky a jej hlavných smerov schválených vládou Československej socialistickej republiky použitie finančných, devízových a ostatných prostriedkov súhrnne vyčlenených v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, v štátnom rozpočte federácie a menovom pláne Československej socialistickej republiky na zabezpečenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky a na zabezpečenie činnosti organizácií jednotnej výskumnej a vývojovej základne v Československej socialistickej republike; vytvára v rámci týchto prostriedkov rezervy použiteľné na urýchlenie inovačných procesov. V súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou určuje použitie ďalších prostriedkov vyčlenených na štátne programy, pri ktorých organizuje ich zabezpečovanie;
g)
spracúva spolu so Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym ministerstvom financií a s príslušnými ústrednými orgánmi republík návrhy koncepcie štátnej bytovej politiky včítane návrhov na jej zabezpečenie; spracované návrhy predkladá spolu so Štátnou plánovacou komisiou a Federálnym ministerstvom financií vláde Československej socialistickej republiky;
h)
spracúva spolu so Štátnou plánovacou komisiou a ostatnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík celoštátnu koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia; spracovaný návrh predkladá po prerokovaní vo vláde Českej socialistickej republiky a vo vláde Slovenskej socialistickej republiky vláde Československej socialistickej republiky;
ch)
spracúva spolu s príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík koncepcie medzinárodnej spolupráce v oblasti vedeckotechnického rozvoja včítane licenčnej politiky a technickej pomoci, životného prostredia, investičného rozvoja a ich zabezpečenie; túto spoluprácu organizuje; spracované návrhy predkladá vláde Československej socialistickej republiky;
i)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady riadenia jednotnej výskumnej a vývojovej základne v Československej socialistickej republike; vyjadruje sa o začlenení organizácií do jednotnej výskumnej a vývojovej základne a o ich vyňatí z nej;
j)
zabezpečuje utváranie a činnosť pracovísk sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií a spracúva koncepciu budovania automatizovaných systémov riadenia;
k)
vykonáva v súlade so zámermi štátnej technickej a investičnej politiky štátnu expertízu investícií v odvetviach riadených federálnymi orgánmi a investícií federálneho významu, určených vládou Československej socialistickej republiky; sleduje realizáciu investícií federálneho významu vo federálne riadených odvetviach a navrhuje vláde Československej socialistickej republiky potrebné opatrenia, prípadne tieto opatrenia vykonáva;
l)
koordinuje kontrolnú činnosť v oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja; kontroluje plnenie jednotného štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a realizáciu investícií vybraných podľa zásad schválených vládou Československej socialistickej republiky a navrhuje jej potrebné opatrenia;
m)
koordinuje zabezpečovanie jednotnej štátnej vedeckotechnickej, investičnej a bytovej politiky a koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia, medzinárodnej spolupráce [písm. ch)] a budovania automatizovaných systémov riadenia.
§ 53
(1)
Štátna komisia vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy na úseku
a)
plánovania vedeckotechnického rozvoja;
b)
výskumnej a vývojovej základne, vedeckých, technických a ekonomických informácií a automatizovaných systémov riadenia;
c)
použitia finančných, devízových a ostatných prostriedkov vyčlenených podľa § 52 písm. f);
d)
riadenia investorskej, projektovej, inžinierskej a typizačnej činnosti;
e)
prípravy, realizácie a vyhodnocovania investícií;
f)
určovania ekonomickej efektívnosti vedeckotechnického rozvoja a investícií;
g)
rozpočtovania v investičnej výstavbe.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy vydávané príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi na úsekoch financovania vedeckotechnického rozvoja, cien výskumných a vývojových prác, mzdových foriem a odmieňania pracovníkov predvýrobných etáp a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy federálnych ústredných orgánov, ktoré sa dotýkajú vedeckotechnického rozvoja, jeho uplatnenia v praxi a investičného rozvoja, sa vydávajú po prerokovaní so Štátnou komisiou.
§ 54
(1)
Predsedovi Štátnej komisie je podriadený Úrad pre vynálezy a objavy a Úrad pre normalizáciu a meranie; ich postavenie a pôsobnosť ustanovujú osobitné predpisy.
(2)
Predsedovi Štátnej komisie je podriadená Československá komisia pre atómovú energiu (ďalej len „komisia"). Komisia je federálnym orgánom štátnej správy. Jej predsedu, podpredsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.
(3)
Do pôsobnosti komisie patrí:
a)
spracúvať návrh československého jadrového programu a návrh rozsahu a rozdelenia prostriedkov na jeho zabezpečenie a v spolupráci s federálnymi orgánmi a orgánmi republík zabezpečovať jeho plnenie;
b)
schvaľovať použitie štiepnych materiálov, vyjadrovať sa o ich dovoze a vývoze a evidovať ich;
c)
vydávať na základe tohto zákona v spolupráci s Federálnym ministerstvom palív a energetiky všeobecne záväzné právne predpisy o jadrovej bezpečnosti pri projektovaní, výstavbe a prevádzke jadrových zariadení, zabezpečovať evidenciu rádioaktívnych látok a štiepnych materiálov a dohliadať na zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov;
d)
vo vymedzenom rozsahu plniť úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti jadrovej techniky.“.
Čl. II
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z doterajšieho Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj na Štátnu komisiu.
(2)
Tam, kde sa v právnych predpisoch hovorí o Federálnom ministerstve pre technický a investičný rozvoj, rozumie sa tým Štátna komisia, kde sa hovorí o ministrovi Československej socialistickej republiky pre technický a investičný rozvoj, rozumie sa predseda Štátnej komisie.
Čl. III
(1)
Štátna komisia rozhoduje v zbore o zásadných otázkach patriacich do jej pôsobnosti.
(2)
O ostatných otázkach patriacich do pôsobnosti Štátnej komisie rozhodujú jej predseda a vedúci pracovníci na základe deľby riadiacich funkcií ustanovenej štatútom Štátnej komisie.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
*)
§ 4 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
**)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied.