112/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 16. septembra 1983
o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou
Dňa 9. septembra 1982 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou.
So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Tripolise 4. júna 1983.
Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 4. júna 1983.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.