11/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 19. ledna 1983
o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 131/ 1982 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
(1)
Česká státní pojišťovna (dále jen„pojišťovna“) sjednává
1.
pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí,
2.
pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení,
3.
pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě,
4.
pojištění pro případ odcizení věci,
5.
pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věci,
6.
pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla,
7.
pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete nebo pro případ trvalé ztráty plemenitby.
(2)
Pojišťovna může sjednávat i jiné druhy pojištění majetku. Pokud takové pojištění není upraveno zvláštními předpisy nebo pojistnou smlouvou, platí pro ně přiměřeně ta ustanovení této vyhlášky, která jsou mu povahou a účelem nejbližší.
§ 2
Pojištění se týká pojistných událostí, které během trvání pojištění nastanou na území Československé socialistické republiky, pokud není dohodnuto, že se týká pojistných událostí, které nastanou mimo její území.
Uzavření pojistné smlouvy
§ 3
Návrh na uzavření pojistné smlouvy nemusí mít písemnou formu, sjednává-li se pojištění na dobu nejvýše jednoho roku.
§ 4
Ve smlouvě musí být vždy uvedeno, které věci jsou pojištěny a ze kterých pojistných událostí vzniká právo na plnění.
Pojištěné věci
§ 5
Pojistit lze věc jednotlivě určenou (stavba, motorové vozidlo apod.), popřípadě soubor movitých věcí (zařízení domácnosti, živý a mrtvý inventář apod.).
§ 6
(1)
Majetek jiného (§ 370 obč. zák.) lze pojistit, jen jde-li o věc jiného občana.
(2)
Občan může pojistit věc, která je ve vlastnictví (správě) socialistické organizace, může-li na základě oprávnění této věci užívat ke své potřebě; nemůže však pojistit věc, kterou mu svěřila k výkonu práce organizace, jejímž je pracovníkem nebo členem.
§ 7
(1)
Bylo-li sjednáno pojištění souboru movitých věcí, vztahuje se pojištění i na věci, které se staly součástí tohoto souboru po uzavření pojistné smlouvy. Věci, které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny.
(2)
Ustanovení odstavce 1 platí také o věcech, které nejsou sice vlastnictvím pojištěného, kterých však může na základě oprávnění užívat, a jsou téže povahy jako věci, které tvoří pojištěný soubor.
§ 8
Je-li pojištěn soubor zařízení domácnosti, týká se pojištění pojistných událostí, které postihnou pojištěné věci
a)
v bytě uvedeném v pojistné smlouvě nebo v bytě, do něhož se ten, kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavřel, během trvání pojištění přestěhoval s pojištěným souborem zařízení domácnosti, anebo v prostorách a prostranstvích příslušejících k domu, v němž je byt,
b)
v provozovnách organizací poskytujících služby obyvatelstvu (opravny, čistírny, prádelny apod.), avšak jen byla-li pojistnou událostí živelní událost uvedená v § 14,
c)
na jiném místě než v bytě uvedeném v bodě a), jestliže je pojištěný měl v okamžiku pojistné události na sobě nebo u sebe, nebo jestliže je pojištěný odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém. Pojištění se nevztahuje na odcizení věci odložené ve veřejném dopravním prostředku; pojišťovna je však povinna plnit, jde-li o jízdní kolo, dětský kočárek nebo nemotorový vozík určený pro invalidy anebo byl-li pachatel zjištěn způsobem uvedeným v § 20 odst. 3 písm. b).
Placení pojistného
§ 9
Lhůty stanovené § 359 občanského zákoníku, do nichž lze zaplatit splatné pojistné,1) mohou být před tím, než uplynou, dohodou prodlouženy až o tři měsíce.
Zánik a změna pojištění
§ 10
(1)
Změnou v osobě vlastníka pojištěné věci pojištění zaniká. Je-li však takovou věcí stavba a přejde-li do vlastnictví jiného občana v pojistném období, za něž bylo před převodem vlastnictví zaplaceno pojistné, vstupuje nový vlastník nabytím vlastnictví do pojištění namísto dosavadního vlastníka (§ 367 obč. zák.); jestliže však před uplynutím tohoto pojistného období pojišťovně sdělí, že nebude v pojištění pokračovat, pojištění uplynutím tohoto období zaniká.
(2)
Do konce pojistného období, za něž bylo zaplaceno pojistné, vstupuje do pojištění na místo dosavadního vlastníka občan, který se stal
a)
novým vlastníkem motorového vozidla s přidělenou státní poznávací značkou,
b)
dědicem, jde-li o jinou movitou věc.
(3)
Pojištění též zaniká zničením pojištěné věci nebo tím, že jinak odpadla možnost, že na pojištěné věci nastane pojistná událost.
§ 11
(1)
Zaniklo-li bezpodílové spoluvlastnictví manželů smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho z manželů, který uzavřel smlouvu o pojištění věci patřící do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vstupuje do pojištění na jeho místo pozůstalý manžel, je-li nadále jejím vlastníkem nebo spoluvlastníkem. To platí i o pojištění souboru věcí.
(2)
Zaniklo-li bezpodílové spoluvlastnictví manželů jinak než z důvodů uvedených v odstavci 1, považuje se za toho, kdo uzavřel smlouvu o pojištění, manžel, kterému pojištěná věc připadla při vypořádání podle § 149 občanského zákoníku. To platí i o pojištění souboru věcí.
(3)
Je-li pojištěn soubor zařízení domácnosti, zaniká pojištění těch věcí, které nejsou součástí souboru zařízení domácnosti toho z manželů, který zůstal uživatelem bytu, v němž byla společná domácnost. V ostatních případech se pojištění nadále vztahuje na soubor zařízení domácnosti manžela, který je v pojistné smlouvě uveden, popřípadě který po zániku bezpodílového spoluvlastnictví platil pojistné, jsou-li v pojistné smlouvě uvedeni oba manželé.
Povinnosti pojištěného
§ 12
Zjistí-li pojištěný po oznámení pojistné události nebo po výplatě plnění pojišťovny, že se našla ztracená nebo odcizená věc, které se pojistná událost týká, je povinen oznámit to pojišťovně bez zbytečného odkladu. Pojištěný je povinen vrátit pojišťovně její plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byl zbaven možnosti s věcí nakládat, nejméně však to, co by obdržel při prodeji této věci prostřednictvím příslušné socialistické organizace.
§ 13
Povinností pojištěného podle § 357 občanského zákoníku je také
a)
oznámit bezpečnostním orgánům pojistnou událost, která vznikla za okolnosti vzbuzující podezření z trestného činu nebo z pokusu o něj, byla-li způsobena škoda větší než Kčs 300,
b)
vyčkat s opravou věci poškozené pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků věci takto zničené na pokyn pojišťovny, nejdéle však 3 dny po oznámení pojistné události pojišťovně, pokud z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů není třeba s opravou nebo s odstraněním zbytků začít dříve,
c)
zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí, zejména podat reklamaci, je-li k tomu pojištěný v důsledku pojistné události oprávněn podle příslušných předpisů.2)
ČÁST DRUHÁ
DRUHY POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí
§ 14
(1)
Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí vzniká právo na plnění, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena
a)
požárem,
b)
výbuchem,
c)
bleskem,
d)
vichřicí,
e)
povodní nebo záplavou,
f)
krupobitím,
g)
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,
h)
sesouváním nebo zřícením lavin,
i)
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené pojištěné věci nebo téhož souboru,
j)
zemětřesením dosahujícím alespoň 6. stupeň mezinárodní, stupnice udávající makroskopické účinky zemětřesení (MCS).
(2)
Je-li pojištěno zařízení domácnosti, je právo na plnění také tehdy, byla-li škoda na pojištěných věcech způsobena v bytě [§ 8 písm. a)] vodou z atmosférických srážek.
(3)
Je-li pojištěna budova, je právo na plnění také tehdy, byla-li škoda na ní způsobena tíhou sněhu nebo tíhou námrazy.
§ 15
Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena v přímé souvislosti s některou událostí uvedenou v § 14, která nastala během trvání pojištění.
Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení
§ 16
(1)
Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena
a)
vodou unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží,
b)
kapalinou nebo párou unikající z ústředního, etážového nebo dálkového topení,
c)
vodou unikající z odváděcího potrubí.
(2)
Jestliže je pojištěna budova, je také právo na plnění za poškození přívodního potrubí vodovodního zařízení, odváděcího potrubí nebo potrubí-či topných těles ústředního, etážového nebo dálkového topení, došlo-li k němu přetlakem kapaliny nebo páry anebo zamrznutím vody.
(3)
Právo na plnění není, jestliže kotle ústředního, etážového nebo dálkového topení, armatury a zařízení připojená na potrubí byly poškozeny nebo zničeny jinak než z nich unikající kapalinou nebo párou.
§ 17
Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena v přímé souvislosti s některou událostí uvedenou v § 16, která nastala během trvání pojištění.
Pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě
§ 18
(1)
Z pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravě vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná věc při dopravě a úkonech s dopravou souvisejících poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena. Pojištění se však nevztahuje na peníze a klenoty.
(2)
Doprava pojištěné věci začíná uvedením věci připravené k přepravě do pohybu za účelem jejího bezprostředního převzetí dopravcem nebo jejího naložení na dopravní prostředek v místě odeslání a končí vydáním věci příjemci na místě určení, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne, kdy věc do místa určení došla nebo dojít měla.
§ 19
(1)
Právo na plnění není, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena v důsledku
a)
nedostatečného balení,
b)
vnitřní zkázy,
c)
působením atmosférického tepla nebo chladu.
(2)
Pojišťovna je však povinna plnit i v případech uvedených v odstavci 1, pokud k pojistné události došlo v bezprostřední souvislosti s živelní událostí, s dopravní nehodou nebo s překročením dodacích lhůt podle přepravních řádů a tarifů organizací provozujících veřejnou dopravu.
Pojištění pro případ odcizení věci
§ 20
(1)
Z pojištění pro případ odcizení věci vzniká právo na plnění, jestliže pojištěná věc byla odcizena způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením.
(2)
Jestliže však byly odcizeny peníze, věci umělecké, historické nebo sběratelské ceny, klenoty nebo jiné cennosti, je právo na plnění jen tehdy, byly-li odcizeny z uzamčených místností určených k bydlení nebo z uzamčených schránek.
(3)
Nedošlo-li k odcizení pojištěné věci způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2, vzniká právo na plnění,
a)
bylo-li odcizeno jízdní kolo, dětský kočárek nebo nemotorový vozík určený pro invalidy anebo
b)
byl-li pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní řízení vedené v souvislosti s odcizením pojištěné věci, i když pachatel nebyl odsouzen pro trestný čin nebo přečin.
(4)
Právo na plnění vzniká také tehdy, jestliže pachatel odcizil pojištěné věci tak, že použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí; podmínka vzniku práva na plnění uvedená v odstavci 2 zde neplatí.
§ 21
Pojišťovna je povinna plnit také za poškození nebo zničení pojištěné věci nebo stavební součásti místnosti nebo schránky, jejichž obsah je pojištěn, které bylo způsobeno jednáním směřujícím k odcizení pojištěné věci.
Pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věci
§ 22
Z pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věci vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná věc úmyslně poškozena nebo úmyslně zničena jiným než pojištěným nebo osobou pojištěnému blízkou anebo osobou žijící s ním ve společné domácnosti. Podmínkou vzniku práva na plnění je, že pachatel byl zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní řízení, i když pachatel nebyl odsouzen pro trestný čin nebo přečin.
Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla
§ 23
(1)
Z pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla vzniká právo na plnění, jestliže
a)
pojištěné motorové vozidlo (dále jen„vozidlo“) bylo poškozeno nebo zničeno jakoukoli událostí nebo bylo odcizeno a to i způsobem, který nemá znaky uvedené v § 20,
b)
části vozidla nebo jeho obvyklá výbava byly poškozeny nebo zničeny jakoukoli událostí nebo byly z vozidla odcizeny části k němu připevněné nebo jeho obvyklá výbava v něm uzamčená.
(2)
Byly-li poškozeny nebo zničeny pneumatiky nebo plné gumové obruče vozidla, anebo bylo-li poškozeno elektrické zařízení vozidla zkratem, vzniká právo na plnění, jen došlo-li
a)
současně i k jinému poškození vozidla, za něž je pojišťovna povinná plnit,
b)
k jejich poškození nebo zničení zásahem jiné osoby než pojištěného nebo řidiče.
§ 24
(1)
Právo na plnění však není, jestliže
a)
část vozidla byla poškozena nebo zničena v důsledku jejího funkčního namáhání, přirozeného opotřebení nebo v důsledku únavy materiálu,
b)
část vozidla byla poškozena nebo zničena v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby (nesprávné zasouvání převodů, nedostatek hmot potřebných k provozu, přehřátí motoru, nesprávné uložení nákladu apod.),
c)
vozidlo bylo poškozeno nebo zničeno prováděním jeho opravy nebo údržby anebo v přímé souvislosti s těmito pracemi,
d)
vozidlo bylo poškozeno nebo zničeno při jeho řízení osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení vozidla.
(2)
Jestliže však vozidlo, jeho části nebo obvyklá výbava byly poškozeny nebo zničeny způsobem uvedeným v odstavci 1 v době od odcizení do vrácení vozidla, je pojišťovna povinna plnit; rovněž je povinna plnit, jestliže při řízení vozidla osobou, která k tomu nemá předepsané oprávnění [odstavec 1 písm. d)], bylo vozidlo poškozeno nebo zničeno v důsledku některé živelní události (§ 14 odst. 1).
§ 25
Jen bylo-li to dohodnuto ve smlouvě, vztahuje se pojištění i na poškození nebo zničení vozidla při závodech všeho druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, jakož i při přípravných jízdách k závodům.
Pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete nebo pro případ trvalé ztráty plemenitby
§ 26
(1)
Z pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete nebo pro případ trvalé ztráty plemenitby, vzniká právo na plnění, jestliže následkem nemoci, poranění, operace, porodu nebo potratu
a)
pojištěné zvíře uhynulo, bylo nutně poraženo nebo z úředního příkazu utraceno nebo
b)
zvíře uznané za plemenné a jako plemenné pojištěné trvale ztratilo schopnost plodit potomstvo způsobilé k další produkci plemenných -zvířat;
(2)
Právo na plnění není, jestliže pojištěné zvíře následkem nemoci uhynulo, bylo nutně poraženo nebo utraceno do patnácti dnů ode dne, kdy byla pojistná smlouva uzavřena, nebo do patnácti dnů po tom, kdy zvíře se stalo součástí pojištěného souborou, pokud nejde o zvíře i před uzavřením smlouvy pojištěné nebo o zvíře z vlastního chovu, které se součástí pojištěného souboru stalo dosažením stáří dohodnutého k vymezení tohoto souboru.
§ 27
Vznikla-li pojistná událost v souvislosti s účastí zvířete na dostizích, závodech nebo přípravách k nim, poskytne pojišťovna plnění, jen bylo-li pojištění pro takový případ sjednáno.
ČÁST TŘETÍ
PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY
§ 28
(1)
Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, je pojišťovna povinna vyplatit mu částku vypočtenou podle dalších ustanovení této vyhlášky.
(2)
Jeli částka podle těchto ustanovení vypočtená vyšší než částka, která byla v pojistné smlouvě dohodnuta jako nejvyšší plnění pojišťovny (dále jen„pojistná částka“), je pojišťovna povinna vyplatit jen pojistnou částku.
§ 29
Také plnění pojišťovny, které je omezeno pojistnou částkou podle § 28, je pojišťovna oprávněna snížit za podmínek uvedených v § 356 a 357 občanského zákoníku.
Výše plnění z pojištění vztahujícího se na stavbu
§ 30
(1)
Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena stavba, je pojišťovna povinna vyplatit částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na opravu nebo znovuzřízení této stavby.
(2)
Jestliže náklady na opravu nebo znovuzřízení převýší
a)
u obytných domů, rodinných domků a u obytných částí zemědělských usedlostí Kčs 5000,
b)
u rekreačních chat a u garáží Kčs 2000,
sníží pojišťovna plnění, pokud přesahuje uvedenou hranici, o částku odpovídající stupni jejich opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí. U ostatních staveb sníží pojišťovna o odpovídající částku celé plnění určené podle odstavce 1.
(3)
Od plnění určeného podle odstavců 1 a 2 pojišťovna odečte cenu zbytků poškozených nebo zničených částí stavby.
§ 31
Jestliže se plnění přesahující částku Kčs 2000 týká obytného domu, pro který byl zřízen účet oprav u státní spořitelny,3) je pojišťovna povinna složit celé plnění na tento účet.
Výše plnění z pojištění vztahujícího se na movitou věc
§ 32
(1)
Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena movitá věc, je pojišťovna povinna vyplatit částku potřebnou na její opravu, a to až do výše odpovídající ceně, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí; tuto částku sníží o cenu případných zbytků poškozených částí věci.
(2)
Byla-li movitá věc poškozena tak, že ji nelze opravou uvést do předešlého stavu, nebo byla-li zničena, ztracena nebo odcizena, je pojišťovna povinna vyplatit částku ve výši ceny, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí; tuto částku sníží o cenu případných zbytků věci.
(3)
Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro motorová vozidla, hospodářská zvířata a zásoby z vlastní sklizně pojištěného a výše plnění se v těchto případech určí podle dalších ustanovení této vyhlášky.
§ 33
(1)
Týká-li se pojistná událost věci umělecké či historické ceny (obraz, socha, hudební nástroj apod.), klenotu a jiné cennosti, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do částky Kčs 5000 za jednu věc.
(2)
Týká-li se pojistná událost sbírky známek, mincí nebo jiné podobné sbírky, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do částky Kčs 2000 za jednu sbírku.
(3)
Týká-li se pojistná událost peněz, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do částky Kčs 2000. Právo na plnění však není, šlo-li o platná cizozemská platidla.
(4)
Jestliže z odcizené vkladní knížky byl vybrán vklad, je pojišťovna povinna plnit až do výše vybraného vkladu, nejvýše však do částky Kčs 5000.
§ 34
Omezení výše plnění na částky uvedené v § 33 neplatí, byla-li jako nejvyšší plnění pojišťovny dohodnuta částka vyšší.
§ 35
Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou bylo motorové vozidlo poškozeno tak, že přiměřené náklady na jeho opravu po odpočtu ceny zbytků nahrazovaných částí vozidla nepřevyšují cenu, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí, je pojišťovna povinna až do výše této ceny vyplatit částku odpovídající přiměřeným nákladům na jeho opravu, od které odečte cenu zbytků nahrazovaných částí vozidla, a u pojištění vzniklých před 1. červencem 1967 též částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení nahrazovaných částí z doby před pojistnou událostí.
§ 36
Bylo-li vozidlo poškozeno tak, že přiměřené náklady na jeho opravu po odpočtu ceny zbytků nahrazovaných částí vozidla převyšují cenu, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí, je pojišťovna povinna vyplatit částku ve výši této ceny, od které odečte cenu zbytků vozidla. Stejně je pojišťovna povinna plnit, bylo-li vozidlo odcizeno nebo zničeno.
§ 37
(1)
Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byly postiženy zásoby z vlastní sklizně pojištěného, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající platné nákupní ceně4) takového množství, o něž se zásoba snížila, nebo zhoršila-li se jakost, částku odpovídající cenovému rozdílu.
(2)
Od plnění vypočteného podle předchozího odstavce odečte pojišťovna částku, o kterou se zmenšily obvyklé náklady s ošetřováním, dalším zpracováním a dodáním nákupní organizaci, jež by jinak bylo nutno ještě vynaložit, jakož i cenu zbytků.
§ 38
Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí (§ 32, 35, 36), se určuje tak, že se od ceny nové věci téhož druhu a téže jakosti nebo věci s ní srovnatelné, která platila v době pojistné události, odečte částka vyjadřující opotřebení, popřípadě jiné znehodnocení pojištěné věci z doby před pojistnou události. Nelze-li cenu určit podle cenových předpisů, určí se odhadem.
Výše plněni z pojištěni vztahujícího se na zemědělskou plodinu
§ 39
(1)
Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla v době od vysetí osiva nebo od vysázení sadby do uskladnění sklizně postižena zemědělská plodina, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající platné nákupní ceně takového množství všech hospodářsky zužitkovatelných částí plodiny, které v důsledku pojistné události ubylo.
(2)
Úbytek množství se určí ve výši rozdílu mezi předpokládaným výnosem a výnosem, který lze po pojistné události očekávat; přitom se přihlíží ke sklizňovým ztrátám a k následkům nepojištěných událostí. Předpokládaným výnosem se rozumí výnos, jehož by se podle stavu plodiny dosáhlo v běžném hospodářském roce na pozemku postiženém pojistnou událostí, kdyby k ní nedošlo.
(3)
Od plnění vypočteného podle odstavců 1 a 2 odečte pojišťovna částku, o kterou se v důsledku pojistné události snížily obvyklé náklady s ošetřováním, sklízením, dalším zpracováním a dodáním plodiny nákupní organizaci.
§ 40
(1)
Jestliže byla za zničenou plodinu vypěstována plodina náhradní, jejíž výnos vyjádřený v platné nákupní ceně (výtěžek) po odečtení nákladů s jejím vypěstováním, sklizní, dalším zpracováním popřípadě dodáním nákupní organizaci je nižší, než by pojišťovna byla povinna plnit podle § 39, je povinna plnit jen ve výši odpovídající tomuto rozdílu.
(2)
Ustanovení odstavce 1 platí obdobně 1 tehdy, jestliže náhradní plodina vypěstována nebyla, ačkoli to agrotechnické zásady a objektivní podmínky umožňovaly.
§ 41
Byly-li pojistnou událostí zničeny keře vinné révy, babky chmele a trsy jahod, je pojišťovna povinna vyplatit též částku odpovídající nákladům potřebným k jejich novému vysázení.
§ 42
Je-li pojištěno ovoce, je pojišťovna povinna plnit jen tehdy, jestliže byly zničeny nebo poškozeny jeho plody krupobitím. Toto omezení neplatí pro pojištění jahod.
§ 43
Jestliže se v důsledku pojistné události zhoršila jakost plodiny nebo se zpozdila její sklizeň a nedošlo zároveň k úbytku množství (§ 39), je pojišťovna povinna plnit jen tehdy, zhoršila-li se jakost nebo zpozdila-li se sklizeň raných brambor, zeleniny, tabáku, chmele nebo přadných rostlin. V takovém případě je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající rozdílu mezi výtěžkem, kterého by se dosáhlo, kdyby se jakost nezhoršila nebo sklizeň nezpozdila, a výtěžkem skutečně dosaženým.
§ 44
(1)
Škoda se zjišťuje odděleně pro každou zužitkovatelnou část plodiny a zvlášť pro každý pozemek souvisle osetý nebo osázený stejným druhem plodiny.
(2)
Pojišťovna však je povinna plnit teprve tehdy, jestliže se na pozemku uvedeném v odstavci 1 snížil alespoň o 10 % výnos hlavní nebo vedlejší zužitkovatelné části plodiny nebo výtěžek plodin uvedených v § 43.
Výše plnění z pojištění vztahujícího se na hospodářské zvíře
§ 45
(1)
Při nutném poražení nebo utracení pojištěného hospodářského zvířete v důsledku nemoci, poranění, operace, porodu nebo potratu je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající jateční ceně zvířete, pokud nebyla ve smlouvě dohodnuta cena jiná; při uhynutí zvířete je pojišťovna povinna vyplatit jen 90 % této částky.
(2)
Cena uvedená v odstavci 1 se určuje podle stavu, v jakém zvíře bylo v době, kdy nemoc byla zjištěna, kdy došlo k poranění, kdy byla provedena operace, kdy došlo k porodu nebo potratu.
(3)
Pojišťovna je povinna hradit také náklady vynaložené z důvodu pojistné události na veterinárně léčebnou péči poskytnutou veterinářem.
§ 46
(1)
Ztratí-li hospodářské zvíře uznané za plemenné a jako plemenné pojištěné v důsledku nemoci, poranění, operace, porodu nebo potratu trvale schopnost plodit potomstvo způsobilé k další produkci plemenných zvířat, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající rozdílu mezi cenou, kterou mělo zvíře jako plemenné, a cenou, kterou má po trvalé ztrátě plemenitby.
(2)
Bylo-li hospodářské zvíře uznané za plemenné a ako plemenné pojištěné nutně poraženo nebo utraceno z příčin uvedených v odstavci 1, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající ceně, kterou mělo zvíře plemenné; při uhynutí zvířete je pojišťovna povinna vyplatit jen 90 % této částky.
§ 47
Částky určené podle § 45 nebo § 46 odst. 2 pojišťovna sníží o cenu zužitkovatelných zbytků.
§ 48
Ve výši uvedené v § 45 až 47 je pojišťovna povinna plnit také tehdy, vzniklo-li právo na plnění z jiné pojistné události, než je uvedeno v § 26; omezení výše plnění na 90 % zde neplatí.
Zvláštní případy plnění
§ 49
(1)
Učinil-li pojištěný opatření, která mohl vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo ke zmírnění následků pojistné události, je pojišťovna povinna poskytnout mu plnění odpovídající nákladům, které na taková opatření vynaložil, byly-li úměrné ceně pojištěné věci.
(2)
Ustanovení odstavce 1 platí i o nákladech spojených s nutnou porážkou pojištěného hospodářského zvířete nebo s jeho dopravou na sanitní jatky nebo do veterinárního zařízení, pokud podle platných předpisů není k úhradě takových nákladů povinen někdo jiný.
(3)
Pojišťovna není povinna poskytnout plnění k úhradě nákladů vynaložených na obvyklou údržbu nebo na ošetřování pojištěné věci.
§ 50
(1)
Pojišťovna je povinna poskytnout plnění odpovídající nákladům, které pojištěný byl povinen vynaložit z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiného veřejného zájmu na odklizení zbytků pojištěné věci, která byla poškozena nebo zničena pojistnou událostí.
(2)
Pojišťovna je povinna poskytnout plnění, jímž uhradí přiměřené náklady spojené s dopravou věci, která byla pojistnou událostí poškozena, za účelem její opravy.
§ 51
Z pojištění souboru zařízení domácnosti je pojišťovna též povinna poskytnout až do částky Kčs 2000 plnění odpovídající přiměřeným nákladům na opravu malby, tapet, nátěrů, vnitřního domovního zařízení bytu5) a stavebních součástí přiléhajících k vnitřnímu prostoru bytu,6) pokud k poškození došlo následkem některé události uvedené v § 14 až 17; to platí i tehdy, jestliže věci z pojištěného souboru zařízení domácnosti poškozeny nebyly. Vedle toho je pojišťovna povinna poskytnout plnění odpovídající nákladům na vyčistění a vysoušení bytu.
ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 52
V pojistné smlouvě mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn občan, lze se odchýlit od ustanovení § 349 až 361 a § 363 až 370 občanského zákoníku, jestliže to povaha a účel pojištění vyžaduje.
§ 53
Od ustanovení § 2, 4, 5, 6, 9, § 10 odst. 3, § 11 a 12 této vyhlášky se nelze v pojistných smlouvách odchýlit; to neplatí, jde-li o pojistnou smlouvu mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn občan.
§ 54
Ustanoveními této vyhlášky se řídí i pojištění vzniklá před 1. dubnem 1983; vznik pojištění, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1983 se řídí dosavadními předpisy.
§ 55
Věci, které byly ke dni účinnosti této vyhlášky pojištěny pro případ odcizeni, jsou od tohoto dne pojištěny i pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení.
§ 56
Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na pojištění majetku, které se řídí ustanovením zákona o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku.
§ 57
Zrušují se vyhláška ministerstva financí č. 43/ 1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, a vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 7/1976 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku.
§ 58
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.
Ministr:

Ing. Tlapák v. r.
1)
Tři měsíce u prvního a jednorázového pojistného a šest měsíců u pojistného za další pojistná období.
2)
Např. přepravní řády.
3)
Vyhláška ministra financí č. 371/1952 Ú. l., o odvádění nájemného z budov na zvláštní účty u státních spořitelen, ve znění vyhlášky ministra financí č. 199/1953 Ú. l.
4)
Nákupní cenou se rozumí cena, za kterou pěstitel prodává sklizeň nákupní organizaci.
5)
Např. kamna, ohřívače vody, vany, zařízeni klozetu, dřezy, vestavěný nábytek, chladničky.
6)
Např. stropy, stěny, podlahy, okna, dveře.