97/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 11. června 1982,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány, stanoví:
Čl. I
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 14 odst. 3 zní:
„(3)
Oprávnění vydaná organizacím a osvědčení vydaná revizním technikům a zkušebním orgánům před 1. 7. 1979 platí do 30. 6. 1983.“.
2.
§ 14 se doplňuje odstavcem 5, který zní:
„(5)
Organizace jsou povinny žádost o vydání nového oprávnění nebo osvědčení pro své pracovníky podat u příslušného orgánu dozoru nejpozději do 31. 12. 1982.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.
Předseda Českého báňského úřadu:

Ing. Zika v. r.

Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.