96/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 19. júla 1982,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Zb.. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa bod 2. ďalšie učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie dopĺňa písmenom 2c), ktoré znie:
v 1. roku
Kčs
v 2. roku
Kčs
v 3. a 4. roku
Kčs
„2c) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálnym ministerstvom všeobecného strojárstva a Federálnym ministerstvom elektrotechnického priemyslu [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2c)] 50-200 150-400 250-400".
2.
Príloha č. 1 vyhlášky časť a) bod 2. ďalšie učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie dopĺňa sa písmenom 2c), ktoré znie:
„2c) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálnym ministerstvom všeobecného strojárstva a Federálnym ministerstvom elektrotechnického priemyslu
03-71-2 zlievač
03-72-2 strojový kováč“.
3.
V prílohe č. 1 vyhlášky časť c) Učebné odbory vyhlásené ako prioritné sa doterajší text označuje ako písm. ca) a na konci sa pripojuje písm. cb), ktoré vrátane nadpisu znie:
„cb) V organizáciách miestneho hospodárstva a služieb riadených národnými výbormi a v organizáciách výrobného družstevníctva
03-12-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na vážiace zariadenia
03-16-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na plynárenské zariadenia
03-18-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na zdvíhacie zariadenia
03-21-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na chladiarenské zariadenia
03-21-2 čalúnnik
07-72-2 krajčír s odborným zameraním na pánske odevy
08-52-2 kožušník s odborným zameraním na šitie a opravy kožušinových výrobkov
09-42-2 kamenár s odborným zameraním na umelecké remeselné práce
64-53-2 knihár“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.
Námestníčka ministra školstva SSR:

PhDr. Marta Vlačihová CSc. v. r.

Námestník ministra práce a sociálnych vecí SSR:

Ing. Augustín Kozár v. r.