94/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 20. července 1982
o hmotném a finančním zabezpečení studentů-cizinců, kteří studuji v řádném denním studiu na vysokých školách
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě; s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány, podle § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:
§ 1
Obecné ustanovení
(1)
Tato vyhláška se vztahuje na hmotné a finanční zábezpečení cizinců (§ 2 odst. 1), kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a bylo jim uděleno povolení k pobytu1) na území Československé socialistické republiky (dále jen ,,studenti-cizinci„.2).
(2)
Hmotné a finanční zabezpečení podle této vyhlášky zahrnuje poskytování stipendií, ubytování v kolejích a stravování v menzách.
§ 2
Poskytování hmotného a finančního zabezpečení
(1)
Vysoké školy poskytují hmotné a finanční zabezpečení studentům-cizincům, kterým bylo uděleno povolení k pobybu na území Československé socialistické republiky z důvodu
a)
uzavření manželství s československým státním občanem,
b)
pracovního poměru jejich rodičů nebo manžela v Československé socialistické republice.3)
c)
že jeden z jejich rodičů je československý státní občan,
d)
poskytnutí práva azylu v Československé socialistické republice,
e)
poskytnutí práva azylu v československé socialistické republice jejich rodičům trvale žijícím v Československé socialistické republice.
(2)
Hmotné a finanční zabezpečení se poskytuje v tomto rozsahu:
a)
studentům-cizincům uvedeným v odstavci 1 písm. a), b) a c) stipendium sociální, prospěchové, výjimečné v rozsahu a podle podmínek uvedených ve zvláštním předpisu;4) nepřiznává se jim však sociální stipendium poskytované studentkám-matkám a osamělým studentům s nezaopatřenými dětmi a preferenční stipendium i zvýhodnění v oblasti sociálních a prospěchových stipendií poskytované studentům, kteří studují preferovaný studijní obor,
b)
studentům-cizincům uvedeným v odstavci 1 písm. d) a e) stipendium sociální včetně sociálního stipendia poskytovaného studentkám-matkám a osamělým studentům s nezaopatřenými dětmi, stipendium prospěchové, výjimečně, preferenční a stipendium Josefa Hakena v rozsahu a podle podmínek uvedených ve zvláštním předpisu;5) přiznává se jim i zvýhodnění v oblasti sociálních a prospěchových stipendií poskytované studentům, kteří studují preferovaný studijní obor,
c)
studentům-cizincům uvedeným v odstavci 1 ubytování v kolejích a stravování v menzách v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.6)
§ 3
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.
Ministr:

Vondruška v. r.
1)
§ 2 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.
2)
§ 32 odst. 1 a 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.
Směrnice o poskytování práva azylu v ČSSR, vydané vládou ČSSR a oznámené v částce 61/1962 Sb.
3)
§ 7 zákoníku práce.
4)
§ 3, 4, § 5 písm. b), § 7, § 8 odst. 1 písm, b), § 8 odst. 2 a 3, § 9 a 10 vyhlášky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol.
5)
§ 3 až 12 vyhlášky č. 113/1980 Sb.
6)
Směrnice MŠ ČSR ze dne 20. července 1982 čj. 20 797/82-34 o ubytování studentů vysokých škol v kolejích (Věstník MŠ ČSR a MK ČSR ročník 1982, sešit 8) reg. v částce 17/1982 Sb.
Směrnice MŠ ČSR ze dne 20. července 1982 čj. 20 798/82-34 o zřizování, zrušování a provozu menz a bufetů vysokých škol (Věstník MŠ ČSR a MK ČSR ročník 1982, sešit 8) reg. v částce 17/1982 Sb.