9/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 28. januára 1982
o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, § 142a zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov a § 168 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb.:
§ 3
Sumy zaopatrovacieho príspevku patriace podľa predpisov o sociálnom zabezpečení4) sú 300 Kčs mesačne, ak ide o dieťa, a 650 Kčs mesačne, ak ide o ostatných oprávnených.
§ 4
Príplatok na invalidné dieťa k prídavkom na deti, k výchovnému a k zaopatrovaciemu príspevku5) je 500 Kčs mesačne.
§ 5
Sumy najvyššej prípustnej hranice príjmu na priznanie náhrady ušlej pracovnej odmeny členom jednotných roľníckych družstiev pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách sú 690 Kčs mesačne,6) a ak ide o pozostalých po účastníkoch odboja, 880 Kčs mesačne.7)
§ 6
Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 77/1979 Zb., ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné.
§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.
Dr. Štrougal v. r.
1)
§ 24 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia.§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl a § 33 zákona č. 88/1968 Zb.
2)
§ 34 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 51/1976 Zb.).
3)
§ 46 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.
4)
5)
§ 24 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb. v znení zákona č. 99/1972 Zb. § 34 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 51/1976 Zb.). § 46 ods. 3 a § 74 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb.
6)
§ 78 ods. 5 zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákona č. 150/1979 Zb.
7)
§ 78 ods. 6 zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákona č. 150/1979 Zb.