Predpis bol zrušený predpisom 87/1984 Zb.

89/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1982 do 31.08.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 8. júla 1982
o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov - cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách
89
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 98 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Všeobecné ustanovenie
(1)
Táto vyhláška sa vzťahuje na hmotné a finančné zabezpečenie cudzincov (§ 2 ods. 1), ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách v odbore pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a majú povolenie na pobyt1) na území Československej socialistickej republiky (ďalej len „študenti - cudzinci“).2)
(2)
Hmotné a finančné zabezpečenie podľa tejto vyhlášky zahŕňa poskytovanie štipendií, ubytovanie v študentských domovoch a stravovanie v študentských jedálňach.
§ 2
Poskytovanie hmotného a finančného zabezpečenia
(1)
Vysoké školy poskytujú hmotné a finančné zabezpečenie študentom - cudzincom, ktorí majú povolenie na pobyt na území Československej socialistickej republiky z dôvodov
a)
uzavretia manželstva s československým štátnym občanom,
b)
pracovného pomeru ich rodičov alebo manžela v Československej socialistickej republike,3)
c)
že jeden z ich rodičov je československým štátnym občanom,
d)
poskytnutia práva azylu v Československej socialistickej republike,
e)
poskytnutia práva azylu v Československej socialistickej republike ich rodičom trvale žijúcim v Československej socialistickej republike.
(2)
Hmotné a finančné zabezpečenie sa poskytuje v tomto rozsahu:
a)
študentom - cudzincom uvedeným v odseku 1 písm. a), b) a c) štipendium sociálne, prospechové, výnimočné v rozsahu a podľa podmienok uvedených v osobitnom predpise;4) nepriznáva sa im však sociálne štipendium poskytované študentkám - matkám, osamelým študentom s nezaopatrenými deťmi, preferenčné štipendium a zvýhodnenie v oblasti sociálnych a prospechových štipendií poskytované študentom, ktorí študujú v preferovanom študijnom odbore,
b)
študentom - cudzincom uvedeným v odseku 1 písm. d) a e) štipendium sociálne vrátane sociálneho štipendia poskytovaného študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatrenými deťmi, štipendium prospechové, výnimočné, preferenčné a štipendium Jozefa Hakena v rozsahu a podľa podmienok uvedených v osobitnom predpise;5) priznáva sa im aj zvýhodnenie v oblasti sociálnych a prospechových štipendií poskytované študentom, ktorí študujú v preferovanom študijnom odbore,
c)
študentom - cudzincom uvedeným v odseku 1 ubytovanie v študentských domovoch a stravovanie v študentských jedálňach v rozsahu určenom osobitnými predpismi.6)
§ 3
Záverečné ustanovenie
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.
Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.
1)
§ 2 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území ČSSR.
2)
§ 32 ods. 1 a 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom.
Smernice o poskytovaní práva azylu v ČSSR vydané vládou ČSSR
a registrované v čiastke 61/1962 Zb.
2)
registrovanej v čiastke 5/1974 Zb.
a úpravy z 30. septembra 1975 č. 2964/1975-VŠ (Zvesti MŠ a MK
SSR, ročník 1975, zošit
3)
§ 7 Zákonníka práce.
4)
§ 3, 4, § 5 písm. b), § 7, § 8 ods. 1 písm. b), § 8 ods. 2
a 3, § 9 a 10 vyhlášky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií
a príspevkov študentom vysokých škôl.
5)
§ 3 až 12 vyhlášky č. 116/1980 Zb.
6)
Domáci poriadok študentských domovov vysokých škôl zo
14. decembra 1971 č. 14 894/1971-VŠ (Zvesti MŠ a MK SSR, ročník
1971, zošit
10)
registrovanej v čiastke 37/1975 Zb.
Úprava Ministerstva školstva SSR z 28. júla 1970 č. 9762/70-VŠ
o organizácii a prevádzke vysokoškolských jedální a bufetov
(Zvesti MŠ a MK SSR, ročník 1970, zošit 22-23) registrovaná
v čiastke 47/1970 Zb. v znení úpravy z 18. januára 1974
č. 529/74-VŠ (Zvesti MŠ a MK SSR, ročník 1974, zošit
11)
registrovanej v čiastke 1/1979 Zb.
24)
registrovaný v čiastke 7/1972 Zb. v znení
úpravy z 1. februára 1974 č. 861/1974-VŠ (Zvesti MŠ a MK SSR,
ročník 1974, zošit