Predpis bol zrušený predpisom 87/1984 Zb.

88/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1982 do 31.08.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 8. júla 1982,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
88
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 98 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl sa dopĺňa takto:
§ 4 ods. 6 písm. e) znie:
„e)
suma, o ktorú sa zvýšil dôchodok podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov a suma, o ktorú sa zvýšil dôchodok podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.
Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.