87/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
z 8. júla 1982,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovujú podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl a podľa § 25 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich sa dopĺňa takto:
§ 3 ods. 3 sa dopĺňa o písm. p), ktoré znie:
„p)
suma, o ktorú sa zvýšil dôchodok podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.
Minister zdravotníctva

Slovenskej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.

Minister školstva

Slovenskej socialistickej republiky:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.