86/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 15. července 1982,
kterou sa mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo školství české socialistické republiky stanoví podle § 230 odst. 2 a 3 zákonníku práce a § 40 odst. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Českou odborovou radou:
Čl. I
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnícká povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášek č. 166/1979 Sb., č. 45/1981 Sb. a č. 42/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
V § 4 odst. 2 písm. a) v kategorii A a) se za bod 2b) připojuje bod 2c), který zní:
__________________________________________________________________________
v 1. roce v 2. roce ve 3. a 4. roce
Kčs Kčs Kčs
__________________________________________________________________________
„2c v organizacích řízených federálním minister-
      stvem hutnictví a těžkého strojírenství, fede-
      rálním ministerstvem všeobecného strojíren-
      ství a federálním ministerstvem elektrotech-
      nického průmyslu [příloha č. 1 část a) bod 2
      písm. 2c)]                                                                      50 - 200            150 - 400         250 - 400“.
2.
Příloha č. 1 se doplňuje takto:
a)
v části a) (Učební obory národohospodářsky nejdůležitější) se za bod 2b) vkladá bod 2c), který zní:
2c) v organizacích řízených federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a federálním ministerstvem elektrotechnického průmyslu
03-71-2 slévač
03-72-2 strojní kovář “;
b)
v části c) (Učební obory vyhlášené jako prioritní) se na konci připojuje text, který zní:
„V organizacích místního hospodářství a služeb řízených národními výbory a ve výrobních družstvech
03-12-2 mechanik opravář s odborným zaměřením pro vážicí zařízení
03-18-2 mechanik opravář s odborným zaměřením pro zdvíhací zařízení
03-21-2 mechanik opravář s odborným zaměřením chladírenská zařízení
07-72-2 krejčí s odborným zaměřením pro pánské oděvy
08-21-2 truhlář s odborným zaměřením pro výrobu nábytku a zařízení
08-31-2 zpracovatel přírodních pletiv s odborným zaměřením pro výrobu košíků a nábytku
08-32-2 zpracovatel přírodních pletiv s odborným zaměřením pro pletenou galanterii
08-52-2 kožešník s odborným zaměřením pro šití a opravy kožešinových výrobků
08-83-2 čalouník
64-53-2 knihař
85-61-2 pozlacovač s odborným zaměřením pro obrazové rámy.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.
I. náměstník ministra školství

České socialistické republiky:

Prof. Ing. Císař CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí

České socialistické republiky:

Dr. Hamerník v. r.