82/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 23. júna 1982
o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 13 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti:
§ 1
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, sa zrušuje.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Prof. JUDr. Colotka v. r.