76/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 9. června 1982,
kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenaní:
§ 1
(1)
K ocenění zásluh jednotlivců, kolektivů pracujících a socialistických organizací za mimořádně aktivní činnost při budování a dalším rozvoji škol a školských zařízení se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství (dále jen „čestné uznání“).
(2)
Čestné uznání se neuděluje učitelům a jiným školským pracovníkům,1) kolektivům těchto pracovníků a organizacím v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo školství“).
§ 2
(1)
Čestné uznání může udělit ministr školství České socialistické republiky (dále jen „ministr
školství“) v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy při významných událostech ve školství.
(2)
Ministr školství může odejmout v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy čestné uznání těm, kteří se jej stali nehodnými.
§ 3
Zároveň s udělením čestného uznání podle § 2 odst. 1 se odevzdá diplom o udělení čestného uznání a kovová plaketa.
§ 4
Věci čestného uznání spravuje ministerstvo školství.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.
Korčák v. r.
1)
§ 1 vládního nařízení č. 73/1953 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky.