74/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1982 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 24. júna 1982
o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve
Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 62a zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 73/1982 Zb., podľa § 35a zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 73/1982 Zb. a podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb. nariaďuje:
Čl. I
(1)
Nemocenské,1) podpora pri ošetrovaní člena rodiny2) a peňažná pomoc v materstve3) pracujúcich v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktorí vykonávajú zamestnania uvedené v časti I a II pripojeného zoznamu, sa určí z čistej mzdy pracovníka (pracovníčky) pripadajúcej na pracovný deň, najviac však zo sumy 180 Kčs pri päťdňovom pracovnom týždni. Táto suma sa úmerne upraví, ak ustanovený týždenný pracovný čas je rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni.4)
(2)
Pri určení vyrovnávacieho príspevku v tehotnosti a materstve5) pracovníčok uvedených v odseku 1 sa ne prihliada na tú časť zárobku pred prevedením na inú prácu, ktorá po odpočítaní dane zo mzdy presahuje 900 Kčs v priemere za týždeň; táto hranica sa prepočíta na pracovnú hodinu podľa dĺžky ustanoveného pracovného času, ktorý platí pre prevádzku, v ktorej je pracovníčka činná.
Čl. II
Zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach6) na účely dôchodkového zabezpečenia sú zamestnania I. pracovnej kategórie uvedené v časti I pripojeného zoznamu.
Čl. III
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 12/1980 Zb. sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o podzemie hlbinných baní, trvá takýto výkon aspoň po čas 6 mesiacov v kalendárnom roku.“.
Čl. IV
Dávky uvedené v Čl. I, ktoré sa vyplácajú ku dňu účinnosti tohto nariadenia, sa upravia podľa Čl. I bez žiadosti odo dňa účinnosti tohto nariadenia.
Čl. V
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Dr. Štrougal v. r.
Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb.
ZOZNAM vybraných zamestnaní v baníctve
ČASŤ I
Zamestnania I. pracovnej kategórie so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach
1. Banský elektromontér A 01-01-01, 05-01-01
B 01-01-01/1
C 02-05-01
D 02-05-01
E 01-01-01
F 01-01-01
2. Banský zámočník A 01-02-01 až 02, 05-02-01 až 02
B 01-02-01/1 až 02/1
C 02-06-01
D 02-06-01
E 01-02-01
F 01-02-01
3. Baník - robotník (dopravár, geomechanik, narážač, operátor rádiometrickej kontrolnej stanice, operátor rádiometrického vzorkovania, operátor vetrania a dozimetrie, pomocník merača (figurant), pomocník vytrhávača, vodič banského rušňa, skladník materiálu, údržbár banských diel, výrobný kontrolór, vzorkár-kolektor, robotník na ostatných prácach) A 01-03-01, 05-03-01 až 19
B 01-03-01/1 až 03/1
C 02-01-01 až 02
D 02-01-01 až 02
E 01-03-01 až 02
F 01-03-01 až 02
4. Baník (strelmajster, banský tesár, banský murár, lámač, vytrhávač, racionalizátor, skladník výbušnín, strojník ťažného stroja, údržbár jamy) A 01-04-01 až 02, 05-04-01 až 08
B 01-04-01/1 až 03/1
C 02-02-01 až 03
D 02-02-01 až 03
E 01-04-01
F 01-04-01
5. Strojník banského zariadenia
(s obsluhou v podzemí)
A 01-06-01, 05-05-01 až 4
B 01-05-01/1
C 01-03-01
D 02-03-01
E 01-05-01
F 01-05-01
6. Vrtný robotník A 01-07-01, 05-06-01 až 03
B 01-06-01/1
E 01-07-01
F 01-07-1
7. Vŕtač A 01-08-01, 05-07-01 až 05
B 01-07-01/1
E 01-08-01
F 01-08-01
8. Vzorkár A 01-09-01, 05-08-01 až 02
B 01-08-01/1
E 01-09-01
F 01-09-01
9. Karotážnik A 01-10-01, 05-09-01 až 03
10. Banský záchranár A 01-11-01, 05-10-01
11. Strelmajster C 02-04-01
D 02-04-01
12. Robotník v geologickom prieskume E 01-06-01 až 04
F 01-06-01 až 04
13. Banícky učeň v období odborného rozvoja A 01-12-01
B 01-09-01/1
14. Smenový technik HBZS a OBZS A 01-42-01, 05-44-01
15. Revírnik A 01-20-01, 05-16-01
B 27-09-01/1
E 02-02-01
F 02-02-01
16. Banský majster C 02-09-01
D 02-09-01
17. Vrtmajster E 02-03-01
F 02-03-01
18. Vedúci úseku (poľa) A 01-21-01, 05-17,01
B 27-10-01/1
E 02-05-01 až 02
F 02-05-01 až 02
19. Hlavný majster (nadmajster) C 02-08-01
D 02-08-01
20. Mechanik - elektromechanik úseku - majster strojovej údržby a elektroúdržby v bani A 01-22-01, 05-18-01
B 27-11-01/1
E 02-06-01 až 02
21. Majster výrobného výcviku pre baňu A 01-37-01, 05-38-01
B 27-09-01/1
22. Smenový technik C 02-12-01
D 02-12-01
23. Skladník výbušnín v bani A 01-34-01, 05-35-01
24. Prevádzkový inžinier (úseku) A 05-14-01
25. Operátor E 02-11-01
Poznámka:
Zamestnania a ich číselné znaky sú uvedené pre
A - podľa dielu I, častí 01 a 05 rezortného zoznamu zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaného úpravou Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6 zo 7. decembra 1978 (reg. v čiastke 4/1979 Zb.),
B - podľa dielu I, skupín 01 a 27 rezortného zoznamu zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaného úpravou Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 2 z 20. decembra 1978 (reg. v čiastke 10/1979 Zb.),
C - podľa odvetvia 02 - I. pracovná kategória rezortného zoznamu zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaného úpravou Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 4 z 27. novembra 1978 (reg. v čiastke 1/1979 Zb.),
D - podľa dielu I. pracovnej kategórie - odvetvie 02 rezortného zoznamu zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaného úpravou Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej reupbliky z 15. novembra 1978 (reg. v čiastke 10/1979 Zb.),
E - podľa časti 01 písm. a) a d) a časti 02 písm. a) a d) rezortného zoznamu zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaného úpravou Českého geologického úradu z 31. októbra 1978 (reg. v čiastke 34/1979 Zb.),
F - podľa časti 01 písm. a) a d) a časti 02 písm. a) a d) rezortného zoznamu zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaného úpravou Slovenského geologického úradu z 30. augusta 1978 (reg. v čiastke 4/1979 Zb.).
Číselný znak sa skladá z označenia časti (dielu, odvetvia) - prvé dvojčíslo, z poradového čísla - druhé dvojčíslo a z poradového čísla príkladu - tretie dvojčíslo, prípadne trojčíslo, uvedených v príslušnom rezortnom zozname zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie.
ČASŤ II
Zamestnania so stálym pracoviskom v uhoľných lomoch a na skrývkach
Č. Zamestnanie Číselný znak
1. Robotník v banskej koľajovej doprave 11-01-01
2. Robotník v povrchovej ťažbe 11-02-01 až 02
3. Dopravár v banskej koľajovej doprave 11-03-01
4. Baník v povrchovej ťažbe 11-04-01 až 02
5. Vodič banských mechanizmov 11-05-01 až 02
6. Mastič strojov a zariadení 11-06-01
7. Prevádzkový zámočník 11-07-01
8. Prevádzkový elektrikár 11-08-01
9. Rušňovodičov 11-10-01
10. Strelmajster 11-11-01
11. Robotník na povrchu banských prevádzok 11-12-01
12. Vodič - strojník pracovných strojov 11-13-01
13. Elektromontér 11-14-01
14. Montér potrubár 11-15-01
15. Inštalatér 11-16-01
16. Traťový robotník 11-17-01
17. Traťový montér 11-18-01
18. Robotník v úpravni 11-19-01
19. Vodárenský robotník 11-20-01
20. Kováč 11-21-01
21. Rezač plameňom 11-22-01
22. Zvárač elektrickým oblúkom 11-23-01
23. Tvýrač okane%bin 11-24-01
24. Tesár 11-25-01
25. Vulkanizér 11-26-01
26. Robotník v sklade 11-27-01
27. Banský úpravár 11-28-01
28. Zabezpečovací, oznamovací elektromechanik 11-29-01
29. Zabzpečovací, oznamovací obvodár 11-30-01
30. Robotník v geologickom prieskume 11-31-01
31. Manipulačný robotník 11-32-01
32. Železničný robotník 11-33-01
33. Vodič cestných motorových vozidiel 11-34-01
34. Vážnik 11-35-01
35. Laboratorný robotník 11-36-01
36. Vrtný robotník 11-37-01
37. Vŕtač 11-38-01
38. Viazač bremien 11-39-01
39. Stavebný robotník 11-40-01
40. Murár 11-41-01
41. Železobetonár 11-42-01
42. Karotážnik 11-43-01
43. Mechanik meracích a regulačných zariadení 11-44-01
44. Revírnik - Majster - Hlavný majster 11-52-01
45. Vedúci úseku 11-53-01
46. Mechanik úseku 11-54-01
Poznámka:
Zamestnania a ich číselné znaky sú uvedené podľa dielu 1, časti 11 rezortného zoznamu zamestnaní zaradených na účely dôhodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaného úpravou Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6 zo 7. decembra 1987 (reg. v čiastke 4/1979 Zb.). Číselný znak sa skladá z označenia časti - prvé dvojčíslo, z poradového čísla - druhé dvojčíslo a poradového čísla príkladu - tretie dvojčíslo tohto rezortného zoznamu.
1)
§ 17 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti.
2)
§ 25 zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 87/1968 Zb.
3)
§ 8 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.
4)
§ 85 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 5 zákona č. 88/1968 Zb.
6)
§ 12 ods. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení.