71/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
v nariadení vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov, v slovenskom vydaní
1. V § 2 ods. 2 písm. a) je chybne uvedený text: „pri ľahkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 15 000,-,“; správne má znieť: „pri ľahkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 15 500,-,“.
2. § 2 ods. 3 má správne znieť: „Pri zmene cien ropných výrobkov sa upravia jednotlivé sadzby dodatkového odvodu uvedené v odseku 2 v pomere, v akom došlo k zmene cien.“.
Redakcia