69/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
z 10. júna 1982,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 122/1980 Zb. o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou
Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmu obyvateľstva a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmu obyvateľstva ustanovujú:
Čl.I
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 122/1980 Zb. o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Bez ohľadu na vek možno poskytovať príspevok obdobne podľa odseku 1 pri bytoch uvoľnených od 1. júla 1982
a)
pracovníkom zamestnaným v baníctve pod zemou v hlbinných baniach, ktorí sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce,7)
b)
vdovám po užívateľoch8) podnikových bytov,
c)
občanom plne invalidným.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
2.
V § 5 druhá veta znie:
„Pri povoľovaní výnimiek z § 1 ods. 3 a § 2 ods. 2 postupuje po dohode s ministerstvom financií príslušnej republiky.“.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.
7)
§ 1 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní.