67/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 26. května 1982
o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
Vláda České socialistické republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky):
ČÁST I
POSTIH ZA PŘEKROČENÍ LIMITŮ ODBĚRU NĚKTERÝCH DRUHŮ ROPNÝCH VÝROBKŮ
§ 1
Předmět a subjekty postihu
(1)
Překročení na kalendářní rok rozepsaných závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů1) (dále jen „překročení limitů“) lehkých topných olejů, těžkých topných olejů, nízko-sirného oleje, automobilového benzínu a nafty motorové a topné (dále jen „ropné výrobky“) u ústředních orgánů České socialistické republiky a národních výborů a u jimi řízených rozpočtových a příspěvkových organizací se považuje za neoprávněné použití rozpočtových prostředků. Za překročení limitů ropných výrobků se vůči těmto orgánům a organizacím (dále jen „organizace“) uplatňuje postih podle zvláštních předpisů.2)
(2)
Postih za překročení limitů lehkých topných olejů, těžkých topných olejů, nízkosirného oleje a nafty motorové a topné se uplatňuje u organizací, jejichž řídicí ústřední orgány (krajské národní výbory) jsou držiteli fondů.1)
§ 2
Výše postihu
(1)
Základem postihu je výše překročení limitů ropných výrobků vyjádřená v technických jednotkách (u tuny s přesností na 3 desetinná místa).
(2)
Sazba postihu je u
a)
lehkých topných olejů za tunu Kčs 3100,-
b)
těžkých topných olejů za tunu Kčs 1400,-
c)
nízkosirného oleje za tunu Kčs 1600,-
d)
automobilového benzínu za litr Kčs 8,50
e)
nafty motorové a topné za litr Kčs 3,50.
(3)
Při změně cen ropných výrobků se upraví jednotlivé sazby postihu uvedené v odstavci 2 v poměru, v jakém došlo ke změně cen.
(4)
Překročení limitu nafty motorové a topné lze u téže organizace vyrovnat úsporou limitu automobilového benzínu ve stejné hmotnosti; překročení limitů ostatních druhů výrobků nelze vyrovnat případnými úsporami jiných druhů ropných výrobků.
(5)
Postih zaokrouhluje organizace na celé 100 Kčs dolů.
§ 3
Výpočet postihu a pokuty
(1)
Postih podle jednotlivých druhů ropných výrobků vypočte organizace v hlášení o překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků,3) které předloží finanční správě příslušné podle sídla organizace nejpozději do lhůty splatnosti postihu (§ 4 odst. 1).
(2)
Pokutu za každý den neoprávněného použití svěřených rozpočtových prostředků vypočte organizace za období počínající prvním dnem měsíce následujícího po dni zaplacení dodávky, kterou došlo k překročení limitů ropných výrobků.
§ 4
Placení postihu a pokut
(1)
Postih je splatný nejpozději do 15. února po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo k překročení limitů ropných výrobků.
(2)
Nepředloží-li organizace hlášení s výpočtem postihu podle § 3 odst. 1 do lhůty splatnosti postihu, může finanční správa příslušná podle sídla organizace zvýšit postih až o 10 %.
(3)
Výnos postihu a pokuty plyne do státního rozpočtu České socialistické republiky, a to na účet finanční správy příslušné podle sídla organizace.
§ 5
Zdroj úhrady postihu
Rozpočtové organizace uhradí postih z rozpočtových výdajů na příslušné druhy ropných výrobků uvedených v § 1 odst. 1 a příspěvkové organizace z materiálových výdajů.
§ 6
Přechodná ustanovení
(1)
Postih za překročení limitů ropných, výrobků se platí poprvé za rok 1982.
(2)
Ustanovení § 1 odst. 2 platí do 31. prosince 1982.
ČÁST II
ROZPOČTOVÉ URČENÍ VÝNOSU DODATKOVÉHO ODVODU ZA PŘEKROČENÍ LIMITŮ ROPNÝCH VÝROBKŮ
§ 7
Výnos dodatkového odvodu za překročení limitů ropných výrobků hospodářskými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory4) je příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky; platí se na účet finanční správy příslušné podle sídla organizace.
ČÁST III
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Korčák v. r.
1)
§ 14 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.
2)
§ 16 odst. 1 a 2 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).
3)
Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 19. března 1982 čj. 710/1982 uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů částka 4/1982 a ve Finančním zpravodaji č. 4/1982.
4)
Část I nařízení vlády ČSSR č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků.