65/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v úprave Federálneho štatistického úradu č. 710/1982 o sledovaní prekročení záväzných limitov niektorých druhov ropných výrobkov, v českom a slovenskom vydaní
V úprave Federálneho štatistického úradu registrovanej v čiastke 7 Zbierky zákonov ročníka 1982 je chybne uvedené: „ ... v spojení s § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 37/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu ...“. Správne má byť: „ ... v spojení s § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu ...“.
Redakcia