6/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb
vo vyhláške Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 103/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom v českom vydaní a vo vyhláške Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb
1. V čl. I českého vydania vyhlášky č. 103/1981 Zb. je chybné znenie bodu č. 8: „V § 8 písm. f) sa slovo „provozem" nahrádza slovom „provozoven".“ Správne má byť: „V § 8 písm. f) sa slovo „provozoven" nahrádza slovom „provozů".“
2. Vo vzore tlačiva č. 1 prílohy č. 12 vyhlášky č. 105/1981 Zb. došlo k chybe v textovej časti riadka 36 českého aj slovenského vydania. Text v českom vydaní: „Náklady hrazené z TR zahrnované do ZP“ má byť umiestnený v hornej polovici kolónky, pod textom má byť linka a pod linkou má byť priestor na vyplnenie.
Podobne má byť umiestnený a oddelený aj text v slovenskom vydaní; „Náklady uhrádzané z TR zahŕňané do ZP“.
3. Vo vzore tlačiva č. 3 prílohy č. 12 slovenského vydania vyhlášky č. 105/1981 Zb. je znenie nadpisu v stĺpci 20 „Jednorazové náklady spolu hl. I-IX“ chybné. Správne má byť: „Jednorazové náklady spolu hl. I-XI".
Redakcia