58/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 14. apríla 1982,
ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov:
§ 1
Zrušuje sa
1.
vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb,
2.
vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Colotka v. r.