57/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 33/1982 Zb. o úprave na štátnych hraniciach medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka v českom vydaní
Na strane 86 čiastky 6 Sbírky zákonů je v predposlednom odseku vpravo dole v poslednom riadku uvedený chybný text "orgánům Československé socialistické republiky." Správne má byť: "orgánům Československé socialistické republiky.".
Redakcia