56/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 27. dubna 1982,
kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
Český báňsky úřad stanoví podle § 1 odst. 2 a § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy:
§ 1
Úkoly státní báňské správy s výjimkou úkolů uvedených v § 2 plní
a)
Obvodní báňský úřad v Kladně
1.
na území hlavního města Prahy,
2.
v kraji Středočeském s výjimkou okresu Příbram,
b)
Obvodní báňský úřad v Plzni
1.
v kraji Jihočeském,
2.
v okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-Město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov z kraje Západočeského,
c)
Obvodní báňský úřad v Sokolově
v okresech Cheb, Karlovy Vary a Sokolov z kraje Západočeského,
d)
Obvodní báňský úřad v Mostě
v okresech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem z kraje Severočeského,
e)
Obvodní báňský úřad v Trutnově
v kraji Východočeském,
f)
Obvodní báňský úřad v Brně
1.
v kraji Jihomoravském,
2.
v okresech Bruntál, Olomouc, Přerov a Šumperk z kraje Severomoravského,
g)
Obvodní báňský úřad v Ostravě
v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-Město a Vsetín z kraje Severomoravského,
h)
Obvodní báňský úřad v Příbrami
v okrese Příbram,
i)
Obvodní báňský úřad v Liberci
v okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec z kraje Severočeského.
§ 2
Plněním úkolů státní báňské správy u prací prováděných podle horního zákona1) organizacemi, které vyhledávají, prozkoumávají nebo dobývají ložiska radioaktívních surovin, popřípadě v souvislosti s dobýváním vydobyté nerosty upravují, jakož i organizacemi, které pro tyto účely zřizují, provádějí nebo likvidují důlní díla, se pověřuji
a)
Obvodní báňský úřad v Příbrami pro
1.
území hlavního města Prahy,
2.
okresy Benešov, Beroun, Kladno, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník z kraje Středočeského,
3.
kraj Jihočeský a kraj Západočeský,
4.
okresy Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice u Ústí nad Labem z kraje Severočeského,
b)
Obvodní báňský úřad v Liberci pro
1.
okresy Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav a Nymburk z kraje Středočeského,
2.
okresy Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou a Liberec z kraje Severočeského,
3.
kraj Východočeský, kraj Jihomoravský a kraj Severomoravský.
§ 3
Zrušují se
1.
vyhláška Českého báňského úřadu č. 25/1972 Sb., kterou se určují obvody působnosti odvodních báňských úřadů;
2.
vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 103/1961 Sb., kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova;
3.
vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 118/1962 Sb. kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Lokti do Sokolova;
4.
§ 1 vyhlášky předsedy Ústředního báňského úřadu č. 259/1957 Ú. l., kterou se vyhlašuje statut státní báňské správy.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1982
Předseda:

Ing. Zíka v. r.
1)
Zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).