Predpis bol zrušený predpisom 278/2000 Z. z.

54/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.06.1982 do 29.09.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 15. apríla 1982
o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu začatia dopravy na konskej železnici České Budějovice - Linec
Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 150. výročia začatia dopravy na konskej železnici České Budějovice - Linec sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.
(2)
Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.
§ 2
(1)
Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky. Pod ním je v štyroch riadkoch označenie hodnoty „Kčs 100“ a názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách a dole pri okraji mince sú štylizované lipové lístky.
(2)
Na rube pamätného strieborného stokorunáka je osobný vozeň ťahaný dvoma koňmi po koľajach konskej železnice. Nad ním je v opise text „KONĚSPŘEŽNÁ ŽELEZNICE“. Pod koľajami je vo dvoch riadkoch text „ČESKÉ BUDĚJOVICE LINEC 1832 - 1982“. Autorom návrhu mince je akademický sochár Ladislav Kozák, ktorého značka „LK“ je umiestnená dole pri okraji mince.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. júnom 1982.
Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.
Obrázok 01