53/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
UZNESENIE
Slovenskej národnej rady
z 27. apríla 1982
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. januára 1982 č. 11/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.
Šalgovič v. r.