52/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1990 do 31.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. apríla 1982,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 úvodná veta znie:
„(2)
Miestne národné výbory v strediskových obciach a mestské národné výbory, ak nejde o hraničné toky,“.
2.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Miestne národné výbory v ostatných obciach môžu vykonávať pôsobnosť uvedenú v odseku 2 iba na základe poverenia vydaného krajským národným výborom po prerokovaní s príslušným okresným národným výborom, ak sú na to utvorené potrebné podmienky.“.
3.
V § 3 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Miestny národný výbor v strediskovej obci okrem pôsobnosti uvedenej v odsekoch 1 až 3 so súhlasom okresného národného výboru
a)
zriaďuje a zrušuje základnú školu,
b)
určuje obvod školy a školských zariadení, ktoré zriaďuje.“.
2.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Mestský národný výbor vykonáva okrem pôsobnosti, ktorá patrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci (§ 5 ods. 4), aj pôsobnosť, ktorá podľa § 10 ods. 1 inak patrí okresnému národnému výboru.“.
3.
V § 7 v odseku 1 písm. b) sa za slová „základnú školu,“ vkladajú slová „pokiaľ z § 5 ods. 4 nevyplýva inak,“ a v odseku 3 písm. a) sa odkaz v zátvorke na „(§ 5 ods. 1)“ nahrádza odkazom na „(§ 5 ods. 1 a 4),“.
4.
§ 8 sa na konci dopĺňa týmito slovami: „pokiaľ z § 5 ods. 4 nevyplýva inak.“.
Čl. V
Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších zákonov sa mení takto:
§ 20 ods. 4 znie:
„(4)
Priestupok prejedná ten orgán národného výboru, v pôsobnosti ktorého k priestupku došlo. Krajské národné výbory, okresné národné výbory, mestské národné výbory, obvodné národné výbory, ako aj miestne národné výbory v strediskových obciach môžu na prejednávanie všetkých alebo niektorých priestupkov zriadiť komisie ako správne komisie. Členov týchto komisií volí národný výbor z radov svojich poslancov a ďalších občanov, predovšetkým tých, ktorých mu navrhli spoločenské organizácie. Predsedom komisie je poslanec národného výboru. Komisia rokuje a rozhoduje v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov.“.
Čl. VI
Na miestne národné výbory v strediskových obciach sa prenáša pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe tohto zákona. Pôsobnosť uvedená v položkách 1 až 5 a 9 až 22 prílohy sa prenáša aj na mestské národné výbory.1)
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
Príloha zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach
Pol. Na úseku štátnej správy sa prenáša na miestne národné výbory v strediskových obciach pôsobnosť patriaca okresným národným výborom
podľa Predmet pôsobnosti
právneho predpisu ustanovenia
1 2 3 4 5
1 poľnohospodárstva zák. SNR č. 78/1976 Zb. § 3 ods. 1 písm. b) zisťovanie pozemkov v obci, ktoré by sa mali vyhlásiť za súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ich vyhlasovanie za súčasť tohto fondu a uskutočňovanie opatrení na ich využitie na poľnohospodársku výrobu
2 vyhl. č. 342/1951 Ú. v. I § 1 ods. 3 vydávanie povolení na zriadenie včelích oplodňovacích staníc
3 vyhl. č. 342/1951 Ú. v. I § 2 povoľovanie výnimky chovať iné včelstvá v chránenom obvode oplodňovacej stanice
4 zák. č. 102/1963 Zb.
vyhl. č. 103/1963 Zb.
§ 9 ods. 4
§ 9 ods. 1 a 2
schvaľovanie rybárskeho hospodára a jeho zástupcu pre rybársky revír a vydávanie preukazov rybárskemu hospodárovi a jeho zástupcovi a prijímanie hlásení od rybárskeho hospodára o závadách v rybárskom hospodárení
5 zák. č. 102/1963 Zb.
vyhl. č. 103/1963 Zb.
§ 18

§ 49 ods. 2
§ 50 ods. 2 a 3
§ 51 ods. 3
§ 52
schvaľovanie rybárskej stráže, ktorá na ňom zloží sľub, vydávanie osvedčení o schválení rybárskej stráže a o vykonaní sľubu, vedenie zoznamov rybárskych stráží, vydávanie služobného odznaku rybárskej stráži, preberanie osvedčení a služobného odznaku od rybárskej stráže, ktorá prestala vykonávať ochrannú službu a prijímanie oznámenia organizácie o zániku tejto funkcie
6 hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi zák. č. 41/1964 Zb. § 57 ods. 1 dávanie súhlasu na výnimočné rozdelenie bytu na dva alebo viac samostatných bytov
7 zák. č. 41/1964 Zb. § 57 ods. 2 dávanie súhlasu na užívanie bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
8 zák. č. 41/1964 Zb. § 67 ods. 3 rozhodovanie o tom, či určitý byt má povahu služobného bytu
9 smernice uverejnené v čiastke 42/1959 Ú. v. časť I bod 2 rozhodovanie o pridelení nebytových miestností orgánom alebo organizáciám pôsobiacim v strediskovej obci, ak v jednotlivom prípade nepresahuje ich podlahová plocha 500 m2
10 dopravy zák. č. 68/1979 Zb.
vyhl. č. 100/1975 Zb.
§ 29 ods. 2 písm. a)
§ 33 ods. 1
udelenie povolenia na dopravu viacerých ako 6 osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu, ak doprava nemá presahovať obvod pôsobnosti okresného národného výboru, a ak nejde o dopravu nebezpečných vecí
11 zák. č. 68/1979 Zb. § 29 ods. 2 písm. b) udeľovanie povolenia na vykonávanie cestnej dopravy nemotorovými vozidlami
12-21 Zrušené od 1. 1. 1983.
22 Zrušené od 1. 7. 1986.
1)
Pôsobnosť uvedená v položkách 6, 7 a 8 prílohy bola prenesená na mestské národné výbory zákonom Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.