52/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1986 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. apríla 1982,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších zákonov (úplné znenie č. 27/1972 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 9 znie:
㤠9
(1)
V obci, ktorú na návrh okresného národného výboru určí krajský národný výbor ako strediskovú obec (ďalej len „stredisková obec“), vykonáva miestny národný výbor rozšírenú pôsobnosť.
(2)
So súhlasom občanov môže byť zriadený jeden miestny národný výbor pre niekoľko obcí; o tomto opatrení rozhoduje na návrh miestnych národných výborov okresný národný výbor.
(3)
Krajský národný výbor môže na návrh okresného národného výboru určiť, že miestny národný výbor pre niekoľko obcí má pôsobnosť ako miestny národný výbor v strediskovej obci.“.
2.
V § 13 ods. 1 ustanovenie písm. a) znie:
„a)
miestny národný výbor mal najmenej
9 poslancov v obciach do 300 obyvateľov,
11 poslancov v obciach do 600 obyvateľov,
17 poslancov v obciach do 1 500 obyvateľov,
25 poslancov v obciach do 5 000 obyvateľov,
40 poslancov v obciach nad 5 000 obyvateľov;“.
3.
V § 13 ods. 1 sa za písm. a) vkladá nové ustanovenie písmena b), ktoré znie:
„b)
miestny národný výbor v strediskovej obci alebo mestský národný výbor mal najmenej
25 poslancov v obciach do 1 500 obyvateľov,
30 poslancov v obciach do 2 500 obyvateľov,
35 poslancov v obciach do 5 000 obyvateľov,
50 poslancov v obciach do 10 000 obyvateľov,
60 poslancov v obciach do 20 000 obyvateľov,
80 poslancov v obciach do 50 000 obyvateľov,
85 poslancov v obciach nad 50 000 obyvateľov;“.
Doterajšie písm. b), c) a d) sa označujú ako písm. c), d) a e).
4.
§ 13 ods. 2 znie:
„(2)
Obvodný národný výbor určí počet svojich poslancov podľa odseku 1 písm. b).“.
5.
Nadpis § 25 „Miestny národný výbor“ sa preraďuje nad číselné označenie tohto paragrafu, ktorého ods. 2 písm. c) znie:
„c)
dáva súhlas k rozmiestneniu predajní, určuje čas predaja a robí ďalšie opatrenia na zabezpečenie riadneho zásobovania obyvateľstva;“.
6.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
Miestny národný výbor v strediskovej obci okrem pôsobnosti, ktorá mu patrí podľa § 25,
a)
zriaďuje, riadi a zrušuje drobné prevádzkárne a podľa podmienok aj podnik služieb poskytujúci základné služby občanom a zariadenie alebo organizáciu správy a údržby domového majetku, ak je to vzhľadom na rozsah tohto majetku účelné;
b)
vyjadruje sa k návrhom koncepcií rozvoja okresu, strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov a k rozpočtu okresného národného výboru; okresný národný výbor je povinný tieto návrhy prerokovať s miestnymi národnými výbormi v strediskových obciach a informovať ich o schválených koncepciách, hospodárskych plánoch a rozpočte a o ich plnení;
c)
vo vzťahu k organizáciám riadeným národnými výbormi vyšších stupňov
1.
vyžaduje správy o ich činnosti týkajúcej sa životných podmienok obyvateľstva obce a úloh miestneho národného výboru pri zabezpečovaní rozvoja územného obvodu,
2.
požaduje od organizácií vykonanie nápravy pri zistení nedostatkov v ich činnosti, ak bola porušená socialistická zákonnosť alebo celospoločenské záujmy a tým ohrozené oprávnené potreby alebo životné podmienky obyvateľstva obce; organizácie sú povinné oznámiť národnému výboru v lehote, ktorú im určil, ako a dokedy zabezpečia odstránenie nedostatkov,
3.
požaduje od organizácie uloženie kárneho opatrenia alebo iného postihu pracovníkovi zodpovednému za nedostatky, ktoré neboli odstránené v lehote oznámenej organizáciou národnému výboru,
4.
dáva súhlas na umiestnenie a začatie činnosti nových prevádzkární alebo zariadení služieb a na rozšírenie, obmedzenie alebo zrušenie poskytovaných služieb a po prerokovaní s organizáciou a s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia určuje čas poskytovania služieb občanom,
5.
vyjadruje sa k návrhom na ustanovenie a odvolanie vedúcich prevádzkární a zariadení; pri závažných alebo opakovaných nedostatkoch v činnosti prevádzkární alebo zariadení môže navrhnúť odvolanie ich vedúcich z funkcie;
d)
vo vzťahu k ústredne riadeným hospodárskym, družstevným a ostatným organizáciám
1.
má oprávnenia uvedené v ustanovení písm. c) v bodoch 1 až 4,
2.
navrhuje okresnému národnému výboru pozastavenie výkonu uznesenia alebo iného opatrenia jednotného roľníckeho družstva, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami jednotného roľníckeho družstva, so zmluvou o spolupráci alebo o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku,
3.
vyjadruje sa k vydaniu povolenia jednotnému roľníckemu družstvu na vykonávanie pridruženej výroby na území strediskovej obce,
4.
navrhuje okresnému národnému výboru, aby požiadal o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze (zboru zástupcov) jednotného roľníckeho družstva na prerokovanie závažných otázok dotýkajúcich sa záujmov strediskovej obce.“.
7.
V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Mestský národný výbor vykonáva aj pôsobnosť, ktorá patrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci (§ 25a).“.
Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.
8.
§ 64 ods. 1 znie:
„(1)
Mestské národné výbory a obvodné národné výbory, ako aj miestne národné výbory v strediskových obciach zriaďujú občianske výbory. Miestne národné výbory v ostatných obciach môžu zriaďovať občianske výbory, ak to vyžaduje rozľahlosť územia a osobitné podmienky hospodárskeho a kultúrneho rozvoja. Občania volia členov občianskych výborov na verejných zhromaždeniach na obdobie päť rokov.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 úvodná veta znie:
„(2)
Miestne národné výbory v strediskových obciach a mestské národné výbory, ak nejde o hraničné toky,“.
2.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Miestne národné výbory v ostatných obciach môžu vykonávať pôsobnosť uvedenú v odseku 2 iba na základe poverenia vydaného krajským národným výborom po prerokovaní s príslušným okresným národným výborom, ak sú na to utvorené potrebné podmienky.“.
3.
V § 3 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Miestne národné výbory v strediskových obciach a mestské národné výbory môžu zriadiť komisie starostlivosti o rodinu a deti ako správne komisie.“.
2.
Ustanovenie § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor svojou komisiou starostlivosti o rodinu a deti, ak ju zriadil,
a)
rozhoduje
1.
o napomenutí maloletého, jeho rodičov a občanov, ktorí narušujú jeho riadnu výchovu,
2.
o určení dohľadu nad maloletým,
3.
o uložení obmedzenia maloletému, ktoré zabráni škodlivým vplyvom na jeho výchovu,
b)
plní úlohy pri koordinácii činnosti orgánov, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Miestny národný výbor v strediskovej obci okrem pôsobnosti uvedenej v odsekoch 1 až 3 so súhlasom okresného národného výboru
a)
zriaďuje a zrušuje základnú školu,
b)
určuje obvod školy a školských zariadení, ktoré zriaďuje.“.
2.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Mestský národný výbor vykonáva okrem pôsobnosti, ktorá patrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci (§ 5 ods. 4), aj pôsobnosť, ktorá podľa § 10 ods. 1 inak patrí okresnému národnému výboru.“.
3.
V § 7 v odseku 1 písm. b) sa za slová „základnú školu,“ vkladajú slová „pokiaľ z § 5 ods. 4 nevyplýva inak,“ a v odseku 3 písm. a) sa odkaz v zátvorke na „(§ 5 ods. 1)“ nahrádza odkazom na „(§ 5 ods. 1 a 4),“.
4.
§ 8 sa na konci dopĺňa týmito slovami: „pokiaľ z § 5 ods. 4 nevyplýva inak.“.
Čl. V
Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších zákonov sa mení takto:
§ 20 ods. 4 znie:
„(4)
Priestupok prejedná ten orgán národného výboru, v pôsobnosti ktorého k priestupku došlo. Krajské národné výbory, okresné národné výbory, mestské národné výbory, obvodné národné výbory, ako aj miestne národné výbory v strediskových obciach môžu na prejednávanie všetkých alebo niektorých priestupkov zriadiť komisie ako správne komisie. Členov týchto komisií volí národný výbor z radov svojich poslancov a ďalších občanov, predovšetkým tých, ktorých mu navrhli spoločenské organizácie. Predsedom komisie je poslanec národného výboru. Komisia rokuje a rozhoduje v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov.“.
Čl. VI
Na miestne národné výbory v strediskových obciach sa prenáša pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe tohto zákona. Pôsobnosť uvedená v položkách 1 až 5 a 9 až 22 prílohy sa prenáša aj na mestské národné výbory.1)
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
Príloha zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach
Pol. Na úseku štátnej správy sa prenáša na miestne národné výbory v strediskových obciach pôsobnosť patriaca okresným národným výborom
podľa Predmet pôsobnosti
právneho predpisu ustanovenia
1 2 3 4 5
1 poľnohospodárstva zák. SNR č. 78/1976 Zb. § 3 ods. 1 písm. b) zisťovanie pozemkov v obci, ktoré by sa mali vyhlásiť za súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ich vyhlasovanie za súčasť tohto fondu a uskutočňovanie opatrení na ich využitie na poľnohospodársku výrobu
2 vyhl. č. 342/1951 Ú. v. I § 1 ods. 3 vydávanie povolení na zriadenie včelích oplodňovacích staníc
3 vyhl. č. 342/1951 Ú. v. I § 2 povoľovanie výnimky chovať iné včelstvá v chránenom obvode oplodňovacej stanice
4 zák. č. 102/1963 Zb.
vyhl. č. 103/1963 Zb.
§ 9 ods. 4
§ 9 ods. 1 a 2
schvaľovanie rybárskeho hospodára a jeho zástupcu pre rybársky revír a vydávanie preukazov rybárskemu hospodárovi a jeho zástupcovi a prijímanie hlásení od rybárskeho hospodára o závadách v rybárskom hospodárení
5 zák. č. 102/1963 Zb.
vyhl. č. 103/1963 Zb.
§ 18

§ 49 ods. 2
§ 50 ods. 2 a 3
§ 51 ods. 3
§ 52
schvaľovanie rybárskej stráže, ktorá na ňom zloží sľub, vydávanie osvedčení o schválení rybárskej stráže a o vykonaní sľubu, vedenie zoznamov rybárskych stráží, vydávanie služobného odznaku rybárskej stráži, preberanie osvedčení a služobného odznaku od rybárskej stráže, ktorá prestala vykonávať ochrannú službu a prijímanie oznámenia organizácie o zániku tejto funkcie
6 hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi zák. č. 41/1964 Zb. § 57 ods. 1 dávanie súhlasu na výnimočné rozdelenie bytu na dva alebo viac samostatných bytov
7 zák. č. 41/1964 Zb. § 57 ods. 2 dávanie súhlasu na užívanie bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
8 zák. č. 41/1964 Zb. § 67 ods. 3 rozhodovanie o tom, či určitý byt má povahu služobného bytu
9 smernice uverejnené v čiastke 42/1959 Ú. v. časť I bod 2 rozhodovanie o pridelení nebytových miestností orgánom alebo organizáciám pôsobiacim v strediskovej obci, ak v jednotlivom prípade nepresahuje ich podlahová plocha 500 m2
10 dopravy zák. č. 68/1979 Zb.
vyhl. č. 100/1975 Zb.
§ 29 ods. 2 písm. a)
§ 33 ods. 1
udelenie povolenia na dopravu viacerých ako 6 osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu, ak doprava nemá presahovať obvod pôsobnosti okresného národného výboru, a ak nejde o dopravu nebezpečných vecí
11 zák. č. 68/1979 Zb. § 29 ods. 2 písm. b) udeľovanie povolenia na vykonávanie cestnej dopravy nemotorovými vozidlami
12-21 Zrušené od 1. 1. 1983.
22 Zrušené od 1. 7. 1986.
1)
Pôsobnosť uvedená v položkách 6, 7 a 8 prílohy bola prenesená na mestské národné výbory zákonom Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.