50/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
Zákon
České národní rady
ze dne 27. dubna 1982,
kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, se mění takto:
§ 1 odst. 1 písm. b) bod 9 zní:
„9.
Obvodní báňský úřad v Liberci.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.
Kempný v. r.

Korčák v. r.