50/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
Zákon
České národní rady
ze dne 27. dubna 1982,
kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, se mění takto:
§ 1 odst. 1 písm. b) bod 9 zní:
„9.
Obvodní báňský úřad v Liberci.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.
Kempný v. r.

Korčák v. r.