47/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 14. dubna 1982,
kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve zněni vládního nařízení č. 97/1948 Sb., o vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jimž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, ve znění předpisů:
§ 1
Zrušují se
1.
vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb,
2.
vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků.
§ 2
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.
Korčák v. r.