46/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1982 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 1. marca 1982,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 45 ods. 2 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:
Čl. I
§ 17 ods. 2 znie:
„(2)
Vreckové sa poskytuje chovancom od 6 do 14 rokov najviac vo výške 15 Kčs mesačne, chovancom od 14 rokov najviac 80 Kčs mesačne; jeho výšku jednotlivým chovancom určuje riaditeľ zariadenia podľa celkového zhodnotenia správania a účasti na výchove mimo vyučovania. Vreckové sa neposkytuje chovancom, ktorí majú vlastný príjem.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.
Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.