44/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.05.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 5. marca 1982
o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky
Dňa 13. mája 1981 bola v Dháke podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky. Podľa svojho článku 6 Dohoda nadobudla platnosť 19. decembrom 1981.
Slovenský preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.
Prvý námestník:
Ing. Knížka v. r.
KULTÚRNA DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bangladéšskej ľudovej republiky, ďalej uvedené ako zmluvné strany,
vedené želaním rozšíriť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti umenia a kultúry, školstva, športu a vedy,
presvedčené, že takáto spolupráca pomôže ďalšiemu rozvoju vzájomného porozumenia a priateľstva medzi oboma krajinami,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, umenia, literatúry, vedy a hromadných oznamovacích prostriedkov a za týmto účelom budú umožňovať:
a)
usporiadanie umeleckých a kultúrnych výstav,
b)
výmeny kníh a publikácií kultúrnej a vedeckej povahy,
c)
výmeny tlačových, rozhlasových a televíznych materiálov,
d)
výmeny umeleckých, výchovných a vedeckých dokumentárnych filmov.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať výmeny návštev vedcov, pedagógov, literárnych pracovníkov, umelcov, novinárov a pracovníkov filmu, rozhlasu a televízie. Zmluvné strany budú tiež podporovať výmeny kultúrnych delegácií a skupín, športových mužstiev alebo športovcov.
Článok 3
Každá zmluvná strana môže poskytnúť v rámci svojich existujúcich možností a prostriedkov štipendiá občanom druhej zmluvnej strany a umožní ich štúdium na školských, vedeckých a kultúrnych inštitúciach.
Každá zmluvná strana umožní prístup do vedeckých a kultúrnych inštitúcií a zariadení, archívov a knižníc zástupcom druhej strany v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
Článok 4
Obe vlády budú skúmať do akej miery a za akých podmienok možno uznať v každej krajine na akademické účely alebo kde je to vhodné, na odborné účely, rovnakú platnosť hodností, diplomov a osvedčení získaných v priebehu alebo na konci štúdia na univerzitách alebo iných školských inštitúciách, ako aj iných diplomov získaných v druhej krajine.
Článok 5
Za účelom vykonávania tejto dohody budú obe zmluvné strany uzatvárať programy kultúrnych výmen na určité obdobia, ktoré budú zahrňovať dohodnuté akcie vrátane finančných podmienok.
Článok 6
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom posledného oznámenia jednou zmluvnou stranou druhej strane, že boli splnené potrebné predpoklady pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.
Článok 7
Táto dohoda bude v platnosti do uplynutia 180 dní odo dňa, keď jedna zmluvná strana oznámi písomne diplomatickou cestou druhej strane svoje želanie dohodu vypovedať.
Dané v Dháke 13. mája 1981 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku anglickom.
Za vládu Československej socialistickej republiky:
A. Venglář v. r.

Za vládu Bangladéšskej ľudovej republiky:

M. Siddiguer Rahman v. r.