40/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.1982 do 31.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 18. marca 1982
o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 18 ods. 1 písm. h) zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov a na vykonanie zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá):
ČASŤ I
DODATKOVÝ ODVOD ZA PREKROČENIE ZÁVÄZNÝCH LIMITOV ODBERU NIEKTORÝCH DRUHOV ROPNÝCH VÝROBKOV
§ 1
Predmet a subjekty dodatkového odvodu
(1)
Na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky sa ustanovuje dodatkový odvod za prekročenie na kalendárny rok rozpísaných záväzných limitov odberu a ustanovených dodávkových fondov1) (ďalej len „prekročenie limitov“) ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízkosírneho oleja, petroleja, automobilového benzínu a motorovej a vykurovacej nafty (ďalej len „ropné výrobky“).
(2)
Dodatkový odvod za prekročenie limitov vykonávajú organizácie, ktoré podliehajú príspevku na sociálne zabezpečenie podľa zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie,2) organizácie podliehajúce dôchodkovej dani podľa zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie3) a organizácie podliehajúce dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani4) (ďalej len „organizácie“).
(3)
Dodatkový odvod za prekročenie limitov ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízkosírneho oleja a motorovej a vykurovacej nafty vykonávajú organizácie uvedené v odseku 2, ak ich riadiace ústredné orgány sú držiteľmi fondov.1)
(4)
Dodatkový odvod za prekročenie limitov petroleja vykonávajú organizácie uvedené v odseku 2, ak ich riadi Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo dopravy a Federálne ministerstvo vnútra.
§ 2
Základ a sadzba dodatkového odvodu
(1)
Základom dodatkového odvodu je výška prekročenia limitov ropných výrobkov vyjadrená v technických jednotkách (pri tone s presnosťou na 3 desatinné miesta).
(2)
Sadzba dodatkového odvodu je
a) pri ľahkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 15 500,-,
b) pri ťažkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 7 000,-,
c) pri nízkosírnom oleji za tonu Kčs 8 000,-,
d) pri petroleji za tonu Kčs 11 000,-,
e) pri automobilovom benzíne za liter Kčs 25,50
f) pri motorovej a vykurovacej nafte za liter Kčs 10,50.
(3)
Pri zmene cien ropných výrobkov sa upravia jednotlivé sadzby dodatkového odvodu uvedené v odseku 2 v pomere, v akom došlo k zmene cien.
(4)
Prekročenie limitu motorovej a vykurovacej nafty možno pri tej istej organizácii vyrovnať úsporou limitu automobilového benzínu v rovnakej hmotnosti; prekročenie limitov ostatných druhov ropných výrobkov nemožno vyrovnať prípadnými úsporami iných druhov ropných výrobkov.
(5)
Organizácia, ktorej vzťah k štátnemu rozpočtu určuje finančný plán, vykonáva dodatkový odvod v polovičnej sadzbe.
(6)
Dodatkový odvod organizácia zaokrúhľuje na celé 100 Kčs nadol.
§ 3
Výpočet dodatkového odvodu
Dodatkový odvod podľa jednotlivých druhov ropných výrobkov vypočíta organizácia v hlásení o prekročení záväzných limitov niektorých druhov ropných výrobkov,5) ktoré predloží príslušnej finančnej správe (§ 5 ods. 3) najneskoršie do lehoty splatnosti dodatkového odvodu (§ 5 ods. 1).
§ 4
Zdroj úhrady dodatkového odvodu
(1)
Dodatkový odvod vykonáva organizácia zo zisku. Organizácia, ktorej vzťah k štátnemu rozpočtu určuje finančný plán, vykonáva dodatkový odvod zo zdrojov určených na prídely fondom hmotnej stimulácie, a to nad sumu odvodu voľného zostatku zisku.6)
§ 5
Platenie dodatkového odvodu
(1)
Dodatkový odvod je splatný najneskoršie do 15. februára po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom došlo k prekročeniu limitov ropných výrobkov.
(2)
Pre konanie vo veciach dodatkového odvodu, pre vyúčtovanie dodatkového odvodu, pre platenie dodatkového odvodu, penalizáciu, premlčanie a predloženie hlásenia platia obdobne ustanovenia § 22 ods. 4, § 26 ods. 9, § 27, 28 a 30 zákona č. 111/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.
(3)
Výnos dodatkového odvodu od organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi plynie do štátneho rozpočtu federácie, a to na účet vo finančnej správe príslušnej podľa sídla organizácie.
ČASŤ II
POSTIH ZA PREKROČENIE LIMITOV ROPNÝCH VÝROBKOV FEDERÁLNYMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI A NIMI RIADENÝMI ROZPOČTOVÝMI A PRÍSPEVKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI
§ 6
Spôsob postihu
(1)
Pri federálnych ústredných orgánoch a nimi riadených rozpočtových a príspevkových organizáciách sa považuje prekročenie limitov ropných výrobkov uvedených v § 1 ods. 1 za neoprávnené použitie rozpočtových prostriedkov, pri ktorom sa uplatňuje postih podľa zákona7) s tým, že federálne ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie uhradia neoprávnene použité prostriedky z rozpočtových výdavkov na príslušné druhy ropných výrobkov uvedených v § 1 ods. 1 a príspevkové organizácie z materiálových výdavkov.
(2)
Postih za prekročenie limitov ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízkosírneho oleja a motorovej a vykurovacej nafty platí federálny ústredný orgán a ním riadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ak je držiteľom fondov.1)
(3)
Postih za prekročenie limitu petroleja platia rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva dopravy a Federálneho ministerstva vnútra.
(4)
Základom postihu je výška prekročenia limitov ropných výrobkov vyjadrená v technických jednotkách (pri tone s presnosťou na 3 desatinné miesta).
(5)
Sadzba postihu je
a) pri ľahkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 3100,-,
b) pri ťažkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 1400,-,
c) pri nízkosírnom oleji za tonu Kčs 1600,-,
d) pri petroleji za tonu Kčs 2200,-,
e) pri automobilovom benzíne za liter Kčs 8,50,
f) pri motorovej a vykurovacej nafte za liter Kčs 3,50.
(6)
Pre zmeny sadzby postihu, vyrovnávanie prekročenia limitov a pre predkladanie hlásenia o prekročení záväzných limitov niektorých druhov ropných výrobkov platia obdobne ustanovenia § 2 ods. 3, 4 a 6 a § 3.
§ 7
Platenie postihu a pokút
(1)
Pre platenie postihu platia obdobne ustanovenia § 5 o platení dodatkového odvodu s výnimkou ustanovenia odseku 2 o penalizácii a premlčaní.
(2)
Pokutu za každý deň neoprávneného použitia zverených rozpočtových prostriedkov vypočíta federálny ústredný orgán a ním riadené rozpočtové a príspevkové organizácie za obdobie začínajúce prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni zaplatenia dodávky, ktorou došlo k prekročeniu limitu.
ČASŤ III
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 8
(1)
Dodatkový odvod a postih za prekročenie limitov ropných výrobkov sa platia po prvý raz za rok 1982.
(2)
Ustanovenia § 1 ods. 3 a § 6 ods. 2 platia do 31. decembra 1982.
§ 9
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Štrougal v. r.
1)
§ 14 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.
2)
§ 2 ods. 4 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.
5)
Úprava Federálneho štatistického úradu č. 710/1982 z 19. marca 1982 uverejnená v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 4/1982 a vo Finančnom Spravodajcovi č. 4/1982.
6)
§ 48 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov.
7)
§ 16 ods. 1 a 2 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).