4/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky
ze dne 8. prosince 1981
o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 172 odst. 7 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, a zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení a podle § 50 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1979 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány a s Českou odborovou radou a po projednání se Svazem družstevních rolníků České socialistické republiky:
Čl. I
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb., se mění takto:
Příloha č. 2 vyhlášky č. 130/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb., včetně nadpisu zní:
"Příspěvek na provoz motorových vozidel a příspěvek na úhradu pojistného
(Nejvyšší výměra)
A.
Jednostopá motorová vozidla
- motorové tříkolky a vozítka zn. Velorex
Obsah válců Příspěvek na provoz Kčs ročně Příspěvek na úhradu pojistného Kčs ročně
do 50 ccm 1150 12
nad 50 do 100 ccm 1150 24
nad 100 do 350 ccm 1150 48
nad 350 ccm 1750 48
B.
Automobily
Obsah válců Příspěvek na provoz Kčs ročně Příspěvek na úhradu pojistného Kčs ročně
do 500 ccm 1750 60
nad 500 do 800 ccm 1750 144
nad 800 do 1250 ccm 2250 144
nad 1250 ccm 2450 144
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Dr. Hamerník v. r.