38/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
UZNESENIE
Federálneho zhromaždenia
z 31. marca 1982
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa článku 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 27. januára 1982 č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení.
Indra v. r.