37/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 31. marca 1982
o zmenách štátnych hraníc s Nemeckou demokratickou republikou
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
Federálne zhromaždenie súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spoločných štátnych hraniciach podpísanou v Prahe 3. decembra 1980.
§ 2
Zmeny hraníc Československej socialistickej republiky a hraníc Českej socialistickej republiky podľa Zmluvy uvedenej v § 1 nadobúdajú platnosť dňom, keď nadobudne platnosť táto Zmluva.
§ 3
Tento ústavný zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.